Aprenentatge + coaching de competències de consultoria i assistència tècnica per a directius i tècnics de Diputacions i altres ens supra-municipals

CARACTERÍSTIQUES: Combinació d'aprenentatges col·lectius i individualitzats, mitjançant tutoria i coaching, de conceptes, estratègies, mètodes i competències innovadors de consultoria i assistència tècnica entre institucions, per a alts càrrecs, directius , comandaments intermedis i tècnics que exerceixin aquestes funcions en institucions locals supramunicipals.

FORMAT SEMIPRESENCIAL: Per a cada mòdul, 12 hores presencials col·lectives en 2 dies intensius consecutius + 2 hores individuals de tutoria per a cada assistent + 1 mes de treballs pràctics amb tutoria a distància + 1 hora individual de tutoria per a cada assistent de feedback + 6 hores presencials col·lectives de tancament en un dia. Càrrega lectiva individualitzada: 40 hores. Per a un màxim de 16 assistents i un mínim de 4.

OBJECTIU: La finalitat d'aquest curs és l'aprenentatge i entrenament pràctic de competències de consultoria i assistència tècnica, és a dir conceptes, habilitats i mètodes per interaccionar activament des d'una institució supramunicipal cap a les institucions locals als que s'ha de prestar assistència i servei. Entenent per competències els conjunts de combinacions típiques d'actituds, aptituds, conceptes, mètodes, habilitats i destreses directives necessàries per produir una millora significativa en l'eficàcia de la gestió de personal.

TEMARI: (continguts adaptats a cada institució)

1. Conceptes organitzatius i mètodes bàsics per a la comprensió i la millora organitzativa de la institució local: Conceptes de teoria de l'organització aplicables a la comprensió de la institució local: Govern, adreça, gestió, operacions. Jerarquia, influència i fiscalització. Especialització i polivalència. Estructura i sistema. Projecte i procés. Plantilla de places, plantilla pressupostària i relació de llocs de treball.

2. Mètodes i habilitats de consultoria i assistència tècnica: El contracte formal i informal de consultoria i assistència tècnica. Estructura de la relació de consultoria. Identificació d'interlocutors. Mètodes d'obtenció d'informació. Mètodes d'anàlisis i diagnòstic de problemes. Mètodes de presentació d'anàlisi i diagnòstics. Habilitats de consultoria: resistència a la provocació, coalició creixent, gestió de conflictes, autocontrol de temps, auto-teràpia conductual, discurs.

3. Mètodes de millora de la prestació de serveis supramunicipals als municipis: Planificació, màrqueting i comunicació estratègiques: segmentació sociològica, prospecció de preferències, prospecció d'hàbits de consum d'informació, mix de canals. Sistemes de control de gestió: personal i relacions laborals, organització i informàtica, contractació, inspecció. Sistemes de direcció executiva. Consultoria del conglomerat institucional. Sistemes de prestació de serveis i formes de cooperació institucional: mancomunitats, consorcis, encomanes de gestió, societats públiques. Funcionalitat tècnica de la prestació de serveis en Ajuntaments petits.

4. Consultoria de la gestió de persones. Gestió per llocs de treball o gestió per competències. Gestió de grups de treball: la variabilitat de les càrregues de treball. Mètode de la matriu persones / tasques. Treball jeràrquic: Mètodes d'anàlisis, diagnòstic, disseny, implantació de canvis. Formació i aprenentatge de la jerarquia. Gestió externalitzada. Encomanes de gestió.

PREU: 4980 € per 4 participants, més 600 € addicionals per cada participant addicional, més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522