Organització per a l'eficàcia dels SERVEIS A LES PERSONES (serveis socials, cultura, educació, esports i oci, comunicació i participació ciutadana)

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari en cada institució per a alts càrrecs, directius, tècnics i administratius d'aquests serveis, tant els de gestió directa com els de assistència a municipis.

FORMAT: 24 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. Màxim de 40 assistents.

OBJECTIU: Aquest curs proposa mètodes innovadors d'organització dels serveis socials, culturals i relacionals buscant la màxima eficàcia i eficiència.

TEMARI:

1. Problemes habituals en l'organització dels serveis socioculturals.
2. Desenvolupament metodològic des del màrqueting de serveis i el màrqueting institucional.
3. Propostes de desenvolupament organitzatiu: Creació del grup de programació sociocultural, del gabinet tècnic de projectes socioculturals, de la gerència d'equipaments socioculturals i de l'oficina administrativa unificada dels assumptes socioculturals; reorganització de l'entramat institucional de patronats i empreses en l'àmbit sociocultural; creació del Gabinet de Comunicació i participació ciutadana. Modulació en funció de la grandària de la institució.
4. Proposta de creació de l'Observatori sociocultural: estudi de segmentació sociològica local.
5. Proposta de sistema de gestió dels projectes socioculturals.
6. Organització i formació del personal de frontera.

PREU: 3980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522