Comunicació municipal i relacions ciutadanes per canals no convencionals

CARACTERÍSTIQUES: Curs breu i pràctic per treballar sobre la conveniència i utilitat institucional de les inspeccions de serveis. Dirigit a Alts Càrrecs, Directius, comandaments intermedis i tècnics de qualsevol servei municipal.

FORMAT: 6 HORES LECTIVES en un dia. Màxim 40 assistents.

OBJECTIU: Aquest curs proposa mètodes pràctics per gestionar la comunicació, d'una banda com una activitat integrada en els projectes municipals, i per un altre quant als canals municipals de comunicació, buscant la millor relació cost/impacto i evitant la competència amb els canals comercials. S'estudiaran experiències i propostes concretes d'operacions, mitjans i canals de comunicació municipal innovadors, poc costosos i fàcils d'engegar.

TEMARI:
(El temari s'adaptarà al tipus i grandària de la institució client)

1. Canales convencionals i no convencionals, avantatges i inconvenients .
2. La carta, l'enviament massiu de cartes. Les bases de dades personals.
3. L'enquesta d'opinió i l'enquesta mediàtica.
4. La tècnica de grup nominal i l'enquesta Delphi.
5. El dossier informatiu.
6. La revista electrònica, la web, el blog, les xarxes socials.
7. El correu electrònic.
8. Els missatges a mòbils.
9. La consigna.
10. Altres canals no convencionals.

PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522