Organització i lideratge eficaços en la policia local

CARACTERÍSTIQUES: Curs breu i pràctic per a un projecte de millora de l'eficàcia de la línia de comandament de la policia local tenint en compte els problemes més habituals del seu funcionament i els canvis legals dels últims anys. Dirigit a alts càrrecs, directius, comandaments intermedis i tècnics de la policia local, seguretat ciutadana, organització i personal d'institucions locals.

FORMAT: 6 HORES LECTIVES en un dia. Màxim de 40 assistents.

OBJECTIU: És freqüent en les policies locals una productivitat molt baixa i una escassa o nul·la constància quantitativa de les tasques realitzades. Alhora les tasques de comandament oscil·len entre l'autoritarisme innecessari i la total inhibició, extrems tots dos conflictius i indesitjables. Aquest curs proposa fórmules organitzatives senzilles i pràctiques per redreçar aquestes situacions invertint la tendència negativa en l'eficàcia i en el clima social intern.

TEMARI:
(El temari s'adaptarà a la mida i estructura de la plantilla policial de la institució client)

1 . Política legislativa recent sobre plantilles policials : un problema i una oportunitat.
2 . Repàs : Plaça, lloc de treball, organigrama . Conseqüències pràctiques.
3 . Models de jerarquia habituals a la policia local: jerarquia autoritària o absent , anarquia organitzada, jerarquia professional. Com fer evolucionar la jerarquia.
4 . Destinacions qualificats no jeràrquics . Estat major.
5 . Diferència entre cossos policials i servei municipal de seguretat pública.
6 . Creixement jeràrquic i perfils socioprofessionals.
7 . Metodologia del desenvolupament jeràrquic . Planificació i organització de la tasca policial.
8 . Aprenentatge pràctic de competències jeràrquiques.

PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522