Organització i funcionament municipal a partir de la Llei RSAL i altra legislació recent: guia de supervivència

CARACTERÍSTIQUES: Curs breu i pràctic sobre els canvis materials (no la literalitat legal dels canvis) que es produiran en les entitats locals en funció dels canvis legals. Dirigit a alts càrrecs, directius, comandaments intermedis i tècnics, no necessàriament juristes, d'institucions locals.

FORMAT: 6 HORES LECTIVES en un dia. Màxim de 40 assistents.

OBJECTIU: La finalitat d'aquest curs és la presentació i debat d'una anàlisi de les conseqüències pràctiques més probables dels canvis legals en el món local, tenint en compte la diversitat de conseqüències en funció de la mida del municipi, del tipus d'institució local, etc. Més enllà de la lectura de les lleis , propostes pràctiques d'adaptació de les conductes institucionals.

TEMARI:
(El temari s'adaptarà al tipus i mida de la institució client)

1 . Finalitats dels canvis legals. Anàlisi organitzatiu-institucional.
2 . Canvis en el sistema de competències locals en funció de tipus i mides d'institució. Full de ruta per evitar esculls i aprofitar oportunitats.
3 . Una nova relació crucial: ajuntament - diputació.
4 . Una nova manera de pensar en nous projectes i serveis.
5 . Noves estratègies en formes de gestió de serveis a la vista del panorama; i revisió de les formes de gestió existents: patronats, empreses, consorcis, contractes...
6 . Com evitar el col · lapse o la crisi nerviosa dels habilitats nacionals.
7 . Gestió pressupostària en els temps que corren.
8 . Mètodes de gestió de plantilles adaptats als nous temps.

PREU : 980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522