Confidencialitat i protecció de dades en les relacions dels empleats públics amb els ciutadans

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari en cada institució per a tècnics administratius, administratius, auxiliars administratius i personal amb funcions similars.

FORMAT: 12 HORAS LECTIVAS, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 40 assistents.

OBJECTIU: Aprendre els conceptes bàsics de l'estadística i del dret administratiu en relació amb les dades de caràcter personal i la seva protecció, en el marc del treball del personal administratiu.

TEMARI:

1.- Les competències de l'administració i l'informació de caràcter personal associada amb elles.
2.- Els funcionaris i les dades de caràcter personal. Exercici pràctic.
3.- Confidencialitat i protecció de dades en les relacions dels funcionaris amb els ciutadans. Drets i Deures.
4.- Situacions que causen irritacions al ciutadà. Situacions que devem evitar. Robinsones incidentals.
5.- La Legislació de protecció de dades de caràcter personal. Conceptes i definicions.
6.- L'Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les Agències de Protecció de Dades de les Comunitats Autònomes.
7.- Que podem i que no podem fer amb el padró municipal de habitants. Estadístiques útils.
8.- Tinc accés a un fitxer amb dades personals de ciutadans. Què he de fer?

PREU: 1980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522