Activitats i serveis de les diputacions i altres institucions supramunicipals en aplicació de la llei RSAL

CARACTERÍSTIQUES: Curs breu i pràctic sobre les conseqüències pràctiques en els ens provincials i supramunicipals dels canvis que vénen obligats o que possibiliten els últims canvis legals. Dirigit a Alts Càrrecs, Directius, comandaments intermedis i tècnics, no necessàriament juristes, de diputacions i altres institucions supramunicipals.

FORMAT: 6 HORES LECTIVES en un dia. Màxim 40 assistents.

OBJECTIU: La finalitat d'aquest curs és la presentació i debat d'una anàlisi de les conseqüències pràctiques més convenients o possibles dels últims canvis legals al món de les diputacions i altres institucions supramunicipals, tenint en compte la diversitat de conseqüències en funció de les característiques de la institució. Més enllà de la lectura de les lleis, propostes pràctiques d'adaptació de les conductes institucionals i dels serveis.

TEMARI:
(El temari s'adaptarà a les característiques de la institució client)

1. Finalitats dels últims canvis legals i conseqüències per a les institucions locals intermèdies. Anàlisi organitzativa-institucional.
2. Canvis en el sistema de competències de les diputacions i institucions locals supramunicipals. Full de ruta per evitar esculls i aprofitar oportunitats.
3. Una nova relació crucial: ajuntament-diputació.
4. Una nova forma de pensar en nous projectes i serveis.
5. Noves estratègies en formes de gestió de serveis supramunicipals a la vista del panorama; i revisió de les formes de gestió existents: patronats, empreses, consorcis, contractes…
6. Com evitar el col·lapse o la crisi nerviosa dels habilitats nacionals.
7. Gestió pressupostària en els temps que corren.
8. Mètodes de gestió de plantilles adaptats als nous temps.

PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522