Formes de gestió dels serveis municipals: municipalitzar o externalitzar?

Aquest és un debat públic local que té elements ideològics, però també tecnològics, organitzatius i de gestió de personal. Aquest curs tractarà dels últims esmentats, i de les interaccions amb els ideològics.

No es farà lectura comentada de lleis.

Metodologia de seminari clínic.

CONTINGUTS

  • Una lectura dels resultats de gestió de les formes de gestió dels últims decennis: Gestió directa indiferenciada, gestió amb organisme autònom o empresa municipal, gestió via contractació externa.
  • Anàlisi de les variables rellevants de la gestió de serveis des dels diferents punts de vista tècnics.
  • Un model conceptual per a la presa de decisions sobre les variables tècniques de les formes de gestió: el model FENIX.
  • Estratègies de gestió de serveis i d’evolució de les formes de gestió a partir del model FENIX.
  • Anàlisi específica de la variable de gestió de personal. El greu problema de les plantilles captives.
  • Remunicipalització. Condicionants organitzatius.
  • Formes de gestió dels serveis i sistema de govern. Planificació, decisions, control, rendiment de comptes.

FORMAT: 24 HORES LECTIVES

PREU: 3990 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522