Inspecció de serveis

CARACTERÍSTIQUES: Curs breu i pràctic per treballar sobre la conveniència i utilitat institucional de les inspeccions de serveis. Dirigit a Alts Càrrecs, Directius, comandaments intermedis i tècnics de qualsevol servei municipal.

FORMAT: 6 HORES LECTIVES en un dia. Màxim 40 assistents.

OBJECTIU: Aquest curs proposa la creació en cada institució de la Inspecció de Serveis, una obligació continguda en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i una necessitat organitzativa per supervisar el funcionament dels serveis propis i subcontractats i per al compliment pels administrats de les normes l'observança de les quals és competència de la institució.

TEMARI:
(El temari s'adaptarà al tipus i grandària de la institució client)

1. Direcció executiva i inspecció, les dues vies ineludibles per a l'eficàcia institucional.
2. La Inspecció de Serveis en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
3. Inspecció d'activitats de particulars, de via pública, d'espais naturals, del medi ambient.
4. Inspecció, auditoria, intervenció i control de gestió dels serveis públics.
5. Inspecció d'assumptes interns.
6. Inspecció i sistema sancionador.
7. Organització de la Inspecció de Serveis.
8. Prestació interinstitucional del servei d'Inspecció.

PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522