Aprenentatge + coaching de competències avançades de recursos humans

CARACTERÍSTIQUES: Combinació d'aprenentatges col·lectius i individualitzats, mitjançant tutoria i coaching, de conceptes, estratègies, mètodes i competències innovadors de gestió de personal, per a alts càrrecs, directius i comandaments intermedis de recursos humans, organització i gestió interna en l'administració local.

FORMAT SEMIPRESENCIAL: Per a cada mòdul, 12 hores presencials col·lectives en 2 dies intensius consecutius + 2 hores individuals de tutoria per a cada assistent + 1 mes de treballs pràctics amb tutoria a distància + 1 hora individual de tutoria per a cada assistent de feedback + 6 hores presencials col·lectives de tancament en un dia. Càrrega lectiva individualitzada: 40 hores. Per a un màxim de 16 assistents i un mínim de 4.

OBJECTIU: La finalitat d'aquest curs és l'aprenentatge i entrenament pràctic de competències avançades de gestió de personal, que sense vulnerar la legalitat vigent permeten un gran desenvolupament de l'eficàcia i eficiència de les institucions locals, en un context de crisi i per tant de no increment sinó de restricció de plantilles. Entenent per competències els conjunts de combinacions típiques d'actituds, aptituds, conceptes, mètodes, habilitats i destreses directives necessàries per produir una millora significativa en l'eficàcia de la gestió de personal.

TEMARI: (continguts adaptats a cada institució)

1. Desenvolupament organitzatiu en el marc de la crisi, l'austeritat i l'estratègia institucional: Gestió del sistema jeràrquic, direcció executiva i direcció estratègica, gestió de plans i projectes, gestió de la transformació no traumàtica de les estructures organitzatives.

2. Actualització i millora contínua de la relació de llocs de treball: Mètodes d'actualització gradual de la relació de llocs de treball i de les retribucions. Modernització gradual del sistema retributiu. Generació de recursos per a l'actualització de llocs de treball i retribucions.

3. Gestió de llocs de treball per competències, plans de carrera, promoció professional, formació i aprenentatge: Gestió per competències i trajectòries professionals. Gestió per competències i avaluació de l'acompliment.

4. Mètodes avançats d'avaluació de l'acompliment: Metodologia. Avaluació de l'acompliment i sistema jeràrquic. Sistemes de control. Avaluació dels aprenentatges, avaluació per objectius. Retribució de l'avaluació de l'acompliment.

PREU: 4980 € per 4 participants, més 600 € addicionals per cada participant addicional, més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522