Reglaments, procediment i contractació

  • Redacció d'esborranys de lleis, decrets, acords, i altres texts normatius complexos.
  • Redacció d'esborranys de resolucions, convenis, plecs de condicions i altres texts dispositius complexos.
  • Redacció de reglaments orgànics, decrets de delegacions i decrets organitzatius.
  • Auditoria de qualitat i suport tècnic en procediments i en expedients complexos.
  • Posada en marxa de sistemes i plans de millora de contractació i compres.
  • Disseny i posada en marxa i simplificació de sistemes administratius.
  • Assessorament en matèria de contractació i procediment administratiu.


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522