Estratègia, polítiques i programació

  • Elaboració de plans estratègics i plans de mandat institucionals i de departaments, àrees i serveis.
  • Elaboració de plans de promoció turística, industrial, d'ocupació.
  • Disseny i assistència a la posada en pràctica de polítiques sectorials i de projectes estratègics.
  • Anàlisi i segmentació sociològica de la població.
  • Sistemes de planificació de projectes i programació i control d'activitats i quadres de comandament.
  • Disseny i posada en marxa de sistemes de direcció per objectius.
  • Sistemes d'elaboració i control pressupostari i de presa de decisions en equip sobre pressupost.
  • Plans de sanejament econòmic, plans d'austeritat.
  • Plans de contenció de la despesa i de rentabilització del patrimoni.


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522