Organització i Qualitat

 • Diagnòstic, disseny i assistència a la posada en pràctica de coalicions i sistemes de govern.
 • Millora de la qualitat de la presa de decisions de govern.
 • Seminaris amb equips de govern per a l'autodiagnòstic de problemes i acord sobre plans de millora.
 • Assistència tècnica en la posada en marxa de Gabinets de Presidència, Gabinets de Premsa i Comunicació.
 • Assistència tècnica en la posada en marxa de Gabinets de Relacions Institucionals i de Relacions Ciutadanes.
 • Assistència tècnica en la posada en marxa de Gabinets d'Estratègia, Planificació, Programació, Avaluació i Control de Gestió.
 • Plans de reorganització i reingenieria de processos.
 • Consultoria d'organització, direcció i qualitat en les diferents Àrees de l'Ajuntament: Urbanisme, Sociocultural, Obres, Manteniment, Assessoria jurídica, Serveis urbans, Economicofinancera, Promoció econòmica, Habitatge, Règim Interior, Policia local i Seguretat ciutadana.
 • Assistència tècnica en la posada en marxa de sistemes d'inspecció i auditoria de gestió.
 • Desenvolupament d'equips directius.
 • Finestreta única i sistemes d'atenció al públic.
 • Telèfons i sistemes d'atenció de queixes, reclamacions i suggeriments.
 • Enquestes sobre grau de satisfacció dels ciutadans.
 • Avaluació de qualitat de serveis.
 • Implantació de la gestió per processos.
 • Equips de millora i eines de resolució de problemes i de millora contínua.
 • Disseny i assistència a la posada en pràctica de sistemes de mesurament de la satisfacció dels usuaris.


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522