Recursos humans

 • Disseny de polítiques de recursos humans.
 • Outsourcing de direcció i gestió de personal
 • Elaboració i modernització de la relació de llocs de treball.
 • Valoració de llocs de treball: Mètode de jerarquització participativa.
 • Valoració de llocs de treball: Mètode factorial des de base de dades.
 • Valoració de llocs de treball: Mètode de revisió contínua.
 • Valoració de llocs de treball: Mètode individualitzat.
 • Reglamentació i gestió de la promoció professional, planificació de carreres.
 • Reglamentació del sistema retributiu.
 • Outsourcing de gestió del sistema de llocs de treball i retribucions.
 • Outsourcing del sistema de retribució de la productivitat i l'acompliment.
 • Plans d'ocupació, de racionalització de recursos humans, expedients de regulació d'ocupació.
 • Plans de consolidació d'ocupació, de funcionarizació, de laboralizació.
 • Disseny i posada en marxa del sistema de gestió de personal interí.
 • Selecció, recerca, contractació, entrenament, coaching i outplacement de directius.
 • Disseny de sistemes de comunicació interna.
 • Suport tècnic en les negociacions amb representants sindicals.
 • Suport tècnic en planificació i gestió de plantilles i selecció de personal.
 • Mètodes d'aplicació del complement de productivitat.
 • Suport tècnic en l'aplicació del règim disciplinari.


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522