Gestió estratègica de la crisi 2008-2010 des de les institucions públiques

Docs Albert Calderó
10/9/08
1.868
0

Publicat a REGI nº5, Setembre de 08).


Bombolla immobiliària, paralització de la promoció immobiliària i la construcció, crisi financera, augments de preus, de matèries primeres i aliments, augment de l'atur, dibuixen un panorama de crisi econòmica i social imminent i de certa entitat. Per a les institucions públiques això representa un nou escenari, amb una sensible reducció d'ingressos i a la vegada un fort increment de demandes socials de tot tipus.

Com organitzar l'Ajuntament de la microciutat

Docs Albert Calderó
10/9/08
2.251
0

(Publicat a CORAL nº 2. Setembre de 08)


Per a millorar l'organització d'un ajuntament s'ha de tenir un model de referència. I, treballosament, amb els anys, s'ha anat creant un consens bastant ampli a Espanya sobre dos models de referència a l'organització municipal.

Treballar 4 dies a la setmana per estalviar costos i energia, un nou sistema de gestió de personal que s'expandeix en institucions locals i estatals d'EUA.

Docs Albert Calderó
9/9/08
1.844
0

(Publicat a CORAL nº 2. Setembre de 08).


El personal de l'Estat d'Utah i de les ciutats de Birmingham (Alabama), Anna Maria i Bradenton (Florida) i Macomb (Michigan) treballen des de fa algun temps només 4 dies a la setmana, 10 hores cada dia, en lloc del tradicional sistema de 8 hores per cinc dies setmanals de feina.

Comentaris Actualizats a l'Estatut Básic de l'Empleat Públic, nº 1. Els Funcionaris Interins Temporals-Art. 10,1,c) de la Llei 7/07.

Docs Albert Calderó
19/2/08
1.773
0

(Publicat a REGI nº3, Febrer 08).


Una novetat molt important de l'EBEP des de l'òptica del gestor és la creació d'aquesta nova figura del funcionari interí temporal.

A la pràctica ens trobem amb la possibilitat de nomenar interins per a l'acompliment de funcions pròpies d'un funcionari de carrera, sense necessitat de crear plaça de plantilla, per un període limitat però no definit per la llei, per a tot tipus de tasques de caràcter temporal. És una mica similar als contractes laborals per obra o servei, només que per a tasques pròpies de funcionari públic, i per tant sotmesos a la legislació i jurisdicció administrativa, i per tant protegits per la presumpció de legalitat a favor de l'administració.

L'Estat de Florida fa públics els seus indicadors de gestió.

Docs Albert Calderó
15/2/08
2.027
0

(Publicat a REGI nº3, Febrer 08).


Un any després d'haver pres possessió, i complint una de les seves promeses electorals, el Governador de l'Estat de Florida (USA), Charlie Crist, ha fet públic un quadre de comandament integral d'indicadors de gestió de l'Estat, en una pàgina web d'accés universal: www.floridaperforms.comc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522