Els funcionaris interins a partir de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: el funcionariat de programa i el funcionariat conjuntural

Docs Albert Calderó
15/7/11
4.387
0

Quaderns d'Administració Local, la revista tècnica de la FEMP, publica un article d'Albert Calderó


En la seva edició número 163, de juliol de 2011, la revista "Quaderns d'Administració Local", òrgan tècnic de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, publica la primera part d'un article d'Albert Calderó titulat "Els funcionaris interins a partir de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: el funcionariat de programa i el funcionariat conjuntural ", en les pàgines 36 a 48. La segona part es publicarà en el número següent.

Es tracta d'un article extens, de més d'onze mil paraules, en què s'estudia amb deteniment l'article 10 de la Llei 7 / 2007, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que regula la figura del funcionari interí, introduint canvis que bé aplicats podrien ser de gran transcendència per a la millora de l'eficàcia en la gestió de personal en totes les institucions públiques. El seu text complet es pot consultar aquí.

Teorema de Calderó sobre estratègia del canvi organitzatiu eficaç

Docs Albert Calderó
29/6/11
4.655
0

Aquest és el Teorema de Calderó sobre estratègia del canvi organitzatiu eficaç:


Comencem definint els termes del teorema.

Canvi organitzatiu eficaç - COE

Qualsevol canvi organitzatiu eficaç és un projecte portat a la pràctica amb èxit. És sempre un projecte perquè sempre el canvi organitzatiu conté una alta dosi d'incertesa i experimentació. En qualsevol organització un canvi organitzatiu amb èxit facilita l'èxit del següent canvi organitzatiu, però no en redueix el caràcter projectual, perquè si l'anterior va tenir èxit l'organització ha canviat, i no podem pressuposar el mateix comportament i resultat si el subjecte no és el mateix i el projecte tampoc.

Canvi Màxim Viable - CMV

El grau màxim de canvi que pot experimentar una organització mitjançant un projecte de canvi organitzatiu eficaç és limitat, té un sostre. Una organització que afronta un canvi organitzatiu assumeix que durant un temps determinat assumirà una doble missió, d'una banda seguir duent a terme les seves funcions ordinàries i d'altra banda, i al mateix temps, concebre, acordar i posar en pràctica el canvi organitzatiu. Això suposa una sobrecàrrega de treball i un estrès considerable que no poden superar cert grau ni durar massa temps. Si hi ha el suport extern de consultors competents el límit pot ser més alt, però seguirà existint.

Més enllà dels plans d'austeritat: de l'ajust a la millora de l'eficiència

Docs Albert Calderó
17/12/10
4.209
0


En les jornades "Recursos Humans i gestió del coneixement en temps de crisi", organitzades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a l'Hospitalet de Llobregat els dies 16 i 17 de desembre, al Centre Cultural Tecla Sala, on els destinataris van ser directius i caps de personal municipals, Albert Calderó va impartir una ponència i taller participatiu amb el títol: "Més enllà dels plans d'austeritat: l'ajust a la millora de l'eficiència", on es van debatre més de 40 diferents dissenys preliminars de projectes per la posada en pràctica del pla d'austeritat i eficiència en els Ajuntaments.

Altres ponents van ser Francesc Longo d'ESADE, Rafael Jiménez Asensio de la Universitat Pompeu Fabra, i va donar inici a les jornades el discurs de Núria Marín alcaldessa de l'Hospitalet i Antonio Díaz Méndez Director d'Estratègia i Formació de la FEMP.

Estratègies bàsiques per a la gestió dels recursos humans d'un ajuntament

Docs Albert Calderó
29/11/10
3.435
0


Resum de la ponència presentada per Albert Calderó a les II Jornades Tècniques sobre Desenvolupament Local i Recursos Humans, organitzades per la Diputació d'Almeria, el 25 de novembre de 2010.

Índex

Necessitem augmentar l'eficàcia i l'eficiència de les nostres institucions locals. En aquesta ponència es descriuen un conjunt d'estratègies i mètodes per poder dur a terme aquesta missió:

1 Revisió i modernització de l'estructura
2 Desenvolupament del sistema directiu i executiu
3 Desenvolupament de la simplificació de processos
4 Desenvolupament professional i de la carrera administrativa
5 Desenvolupament retributiu de la carrera administrativa
6 Desenvolupament retributiu de l'avaluació de l'acompliment
7 Desenvolupament del control de gestió
8 Desenvolupament de l'ètica professional i els valors del servei públic
9 Desenvolupament de la sinergia entre la gestió de personal municipal i el foment de l'ocupació local
10 Modernització de les relacions laborals
11 Planificació estratègica de la gestió de personesc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522