MODELS DE GOVERN MUNICIPAL

Docs Albert Calderó
2.332

(Autor Albert Calderó, publicat a "Estudis sobre els governs locals", Federico Castillo Blanco coordinador, editat pel Centre d'Estudis Municipals i de Cooperació Internacional, Granada 1998 )


Avui en dia cada vegada es posa més èmfasi en la necessitat de millorar les administracions . Els ciutadans reclamen unes institucions que funcionin millor, que donin millors serveis i de forma més eficient, que siguin més amables i sensibles als ciutadans, que, en definitiva, s'adeqüin més a les seves necessitats i utilitzin de la millor forma possible els diners que s'hi dediquen.

Els polítics també han fet ressaltar aquesta necessitat i actualment un dels principals objectius de qualsevol programa polític és modernitzar les administracions. Quan es parla de modernitzar-les s'està pensant a disposar d'unes administracions més eficients, més àgils, més adequades a les necessitats dels ciutadans. També s'està pensant en unes administracions en les quals el personal treballa de forma creativa a donar solucions als problemes, en les quals el personal s'esforça a atendre amablement els ciutadans, on hi ha una identificació amb els objectius de l'organització i un orgull de treballar-hi.

Per a aconseguir fer realitat aquests designis és necessari pensar i actuar en les administracions públiques com s'està fent en altres organitzacions: s'han de definir amb claredat els objectius que es volen aconseguir, s'ha d'adequar l'estructura de l'organització amb les polítiques definides, s'ha de realitzar una política de recursos humans que tingui en compte les necessitats i potencialitats del personal que treballa, s'han de dissenyar les polítiques i els serveis des d'una lògica de màrqueting i s'ha de millorar i augmentar la comunicació amb els ciutadans.

SUMARI

1. Models de govern municipal

1.1. L'organització del govern, una peça clau del bon govern municipal.
1.2. El model tradicional predemocràtic
1.3. El model ministerial
1.4. El model jerarquitzat

2. Les variables clau per a un mètode racional d'organització del govern

2.1. L'equip polític
2.2. El designi polític
2.3. L'estructura de la població
2.4. La definició de la política
2.5. Les relacions amb els ciutadans
2.6. Les relacions institucionals
2.7. La direcció de l'administració

3. El procés de disseny i negociació del sistema de govern: el model
funcional

3.1. La tasca de reflexió
3.2. La tasca de relació
3.3. La tasca de direcció
3.4. La tasca de decisióc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522