L'Estat de Florida fa públics els seus indicadors de gestió.

Docs Albert Calderó
2.506

(Publicat a REGI nº3, Febrer 08).


Un any després d'haver pres possessió, i complint una de les seves promeses electorals, el Governador de l'Estat de Florida (USA), Charlie Crist, ha fet públic un quadre de comandament integral d'indicadors de gestió de l'Estat, en una pàgina web d'accés universal: www.floridaperforms.com

Pensada per a diferents nivells de lectura, per a ciutadans de a peu i per a experts, la web disposa de dos quadres resum. En un d'ells, "Key goals at a Glance" (Objectius clau d'un cop d'ull) ens ofereix en una sola pàgina els objectius bàsics de gestió, agrupats a sis blocs: Seguretat pública, Salut i Família, Transport, Educació, Economia i Impostos i Medi Ambient. Cada un d'aquests blocs conté una descripció resumida dels objectius bàsics, de fàcil comprensió per a no experts.

En un altre quadre resum, "Scorecard at a Glance" (Quadre d'Indicadors d'un cop d'ull) tenim en una sola pàgina els indicadors agrupats segons els mateixos sis blocs temàtics, i en cada un d'ells de tres a set indicadors de tendència, en un llenguatge molt intuïtiu de fletxes (cap a dalt, augment; cap a baix, descens; i cap a un costat, estabilitat) i colors (vermell, malament; taronja, regular; verd, bé). Punxant en cada un d'aquests indicadors de resum tenim una descripció més tècnica de les seves característiques i el desglossament en indicadors quantitatius.

Es tracta d'un exemple interessant de com és possible posar en marxa alguna cosa aparentment tan sofisticat com un quadre de comandament integral d'indicadors de gestió, aconseguint a més que sigui comprensible i útil per al ciutadà mig, alhora que una eina exigent per desenvolupar el control social de l'acció de govern.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522