A la venda el llibre: COMENTARIOS PRÁCTICOS PARA LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (Ley 7/2007, de 12 de abril) A LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, una obra d'Albert Calderó editada per Estratègia Local.

Empresa
1.396

El llibre consisteix en la reproducció íntegra del text de la llei tot intercalant amplis comentaris, paràgraf a paràgraf, i a vegades fins i tot frase a frase.

'Aquesta nova llei suposa una àmplia modificació del règim jurídic dels funcionaris i del personal laboral, eventual i directiu de totes les institucions públiques, i en la seva major part va entrar en vigor el dia 13 de maig.

340 pàgines d'anàlisi de la llei i de les dificultats pràctiques de la seva aplicació.
Disposa d'un ampli índex per conceptes que facilita la recerca de cada tema concret.

Els comentaris es realitzen tot adoptant la problemàtica i el punt de vista del gestor, del directiu i del tècnic que hagin d'aplicar la llei a una institució concreta, per la qual cosa es dedica tot l'èmfasi als problemes pràctics que es donen per adaptar cada institució a la nova llei, i a il·lustrar i posar en clar les operacions tècniques d'adaptació dels instruments gestors de personal (plantilles, relacions de llocs de treball, valoració, retribucions...) a la nova llei.

PDF amb informació ampliada

Més informació sobre Albert Calderó Cabréc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522