S'aprova una nova actualització del Codi Ètic d'Estratègia Local (2/06/06).

Empresa
1.575

En una recent reunió de la Junta de Socis Consultors d'Estratègia Local s'ha aprovat una nova actualització del Codi Ètic de l'empresa. És la sisena actualització que es produeix des de la seva primera aprovació, l'any 1987.

La modificació més rellevant consisteix en la incorporació d'una nova norma, la número 17, sobre protecció de dades personals i secret estadístic.

--> EL NOSTRE CODI ÈTICc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522