L'Ajuntament de Getafe adjudica a Estratègia Local un contracte de modernització organitzativa.

Empresa
1.419

El treball, amb un pressupost de 200.000 euros, es desenvoluparà al llarg de 2006 i 2007 i es centrarà en l'adequació del sistema de govern municipal i l'estructura administrativa a les disposicions de la legislació sobre grans ciutats, amb les finalitats d'incrementar l'eficàcia en l'acció de govern, la participació ciutadana i la modernització institucional.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522