Nova York aplica l'avaluació de l'acompliment

Varis
1.959

La ciutat de Nova York ha posat en marxa un pla d'avaluació de l'acompliment que proporciona una paga per productivitat a les escoles públiques amb molt fracàs escolar en les quals s'aconsegueixin millores en els resultats dels exàmens. Aquests plans funcionen ja a Denver, Minneapolis i altres ciutats. El pla compta amb el suport del sindicat de mestres, i concedeix la paga globalment a l'escola que assoleix els objectius, no a professors individuals. Un comitè de l'escola decideix llavors com es distribueix la paga entre el professorat. El pla és voluntari i requereix una acceptació mínima del 55% dels professors de l'escola perquè aquesta hi pugui participar.

Notícia traduïda de l'anglès i presa de "the government innovations newsletter" de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, novembre de 2007).c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522