NOVETAT! Ja és disponible un nou curs formatiu per a impartir a cada institució:

Formació
1.468

El nou Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que va entrar en vigor el passat mes de maig suposa una revisió important de la legislació reguladora dels funcionaris i del personal laboral de totes les institucions públiques. Per tant tots els funcionaris i laborals fixos han d'estar al corrent de les noves disposicions que els afecten directament.

Hem preparat un curs molt breu i intens, amb un format didàctic i un llenguatge audiovisual molt atractiu, que permet a tots els destinataris aprendre fàcilment els canvis que representa aquesta nova llei, donant prioritat als quals més directament afecten a les seves tasques quotidianes.

L'autor d'aquest curs és Albert *Calderó, que és també autor del llibre: "COMENTARIS PRÀCTICS PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC (Llei 7/2007, de 12 d'abril) EN LES INSTITUCIONS I ORGANISMES PÚBLICS", un llibre de referència per a l'aplicació de la nova llei.

TEMARI

1. Empleats públics: funcionaris de carrera, interins, personal laboral, eventual.
2. Drets dels empleats públics. La carrera professional i la promoció professional.
3. Drets retributius. L'avaluació de l'acompliment.
4. Dret a la jornada de treball, permisos i vacances.
5. Deures dels empleats públics i codi de conducta.
6. Classificació professional. Llocs de treball i mobilitat.
7. Situacions administratives i règim disciplinari. **

DESTINATARIS: Funcionaris i personal laboral de tots els nivells. Un mínim de 15 assistents i un màxim de 100.

FORMAT: 4 hores, dues sessions de 2 hores separades per un breu descans. Horari a conveniència de la institució. Les dates podran ser definides a conveniència de la institució en la majoria dels casos, atès que contem amb diversos formadors amb experiència acreditada.

PRESSUPOST: 1.140 € més el 16% d'IVA, més les despeses de desplaçament i estada del formador. Preus especials per a diverses edicions en dies consecutius.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522