Convocat a Madrid un curs sobre la posada en pràctica de la nova Llei de Contractes del Sector Públic.

Formació
1.423

La nova Llei de Contractes del Sector Públic ofereix importants possibilitats d'incrementar l'eficàcia i l'agilitat de la contractació pública, si es posa en pràctica mitjançant bons criteris i mètodes organitzatius.

Aquest curs ha estat elaborat des del treball conjunt de dos experimentats consultors d'organització al sector públic, amb dos funcionaris amb llarga experiència en contractació en Ajuntaments importants.

Aquest treball conjunt entorn de la nova llei s'ha traduït en una col·lecció de propostes pràctiques d'aplicació immediata per treure el màxim partit de les seves innovacions, contrastant les pràctiques habituals de les nostres institucions amb les noves possibilitats que sorgeixen de l'estudi conjunt de la nova llei i dels mètodes avançats de gestió. El resultat són propostes útils tant per a tècnics amb experiència en aquest camp com per a tècnics que s'incorporin ara a aquesta funció administrativa cada vegada més complexa.

Més informació sobre el curs de Gestió eficaç de la contractació pública mitjançant la posada en pràctica de la novas Llei de Contractes del Sector Públic - MADRID, 10 y 11 de diciembre de 2007.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522