L'equip de consultors d'Estratègia Local implementa amb èxit noves aplicacions per a modernitzar i fer més àgils Plans de Formació i Ofertes d'Ocupació Pública (30-05-2008).

Formació
1.316

L'equip de consultors d'Estratègia Local ha dissenyat i implementat amb èxit a diferents Ajuntaments de l'estat noves metodologies per a la modernització i fer més àgils instruments bàsics de la gestió de Recursos Humans a les nostres institucions.

xemples del recent treball d'investigació i desenvolupament del nostre equip tècnic a partir de les noves possibilitats suscitades per l'entrada en vigor de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (Llei 7/2007) han estat els nous models per al disseny i implementació del Pla de Formació i Ofertes d'Ocupació Pública.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522