Adjudicat a Estratègia Local el Projecte de Canvi Organitzatiu dels Serveis de l'Ajuntament de Santurtzi

Empresa
1.409

En concurrència amb unes altres dues empreses especialitzades, Estratègia Local ha guanyat el concurs per a l'adjudicació d'un projecte de canvi organitzatiu dels serveis municipals de l'Ajuntament de Santurtzi, al País Basc, per un import de 63.800 €. ?
 c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522