Jordi Oliveres, Director d'Estratègia Local, dóna un curs de Relacions amb la Ciutadania i Cerimonial Local, en els Cursos de Capacitació per al Treball Polític Local d'Eudel.

Formació
1.657


21 alcaldes i regidors de 13 municipis del País Basc han assistit al IV Mòdul dels Cursos de Capacitació per al Treball Polític Local de l'Associació de Municipis Bascos (EUDEL).

En aquest mòdul sobre Comunicació Municipal i Relacions amb la Ciutadania s'ha aprofundit en temes com; el Màrqueting i la Segmentació, la Comunicació Institucional, el Lobbying, la Imatge Institucional, l'Oratória, la Participació Ciutadana, les Relacions amb la Ciutadania i la Cerimònia Local.

COMUNICACIÓ MUNICIPAL I RELACIONS AMB LA CIUTADANIA

1. MÀRQUETING Y SEGMENTACIÓ

 • 1.1 preocuparse per les demandes ciutadanes
 • 1.2 La Segmentació
 • 1.3 Qui s'ocupa del màrqueting?
2. COMUNICACIÓ
 • 2.1 Errors comuns en la comunicació institucional
 • 2.2 La importància de la percepció
 • 2.3 El Pla de Comunicació
 • 2.4 Fases del Pla de Comunicació
 • 2.5 Principis a tenir en compte
 • 2.6 El Gabinet de comunicació
 • 2.7 La Comunicación externa
 • 2.8 La Comunicació interna
3. RELACIONS INSTITUCIONALS
 • 3.1 Màrqueting institucional
 • 3.2 Lobbying
4. LA IMATGE INSTITUCIONAL
 • Construcció de la Imatge institucional
5. ORATÒRIA
 • 5.1 Parlar en públic
 • 5.2 L'arenga
 • 5.3 El discurs
 • 5.4 El discurs improvisat
6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • 6.1 Participació formal
 • 6.2 Participació informal
 • 6.3 La Llei de modernització del Govern Local
 • 6.4 Mètodes de participació
7. RELACIONS AMB LA CIUTADANIA
8. CERIMONIAL LOCALc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522