El Consell Insular d'Eivissa adjudica a Estratègia Local l'actualització de la seva Relació de Llocs de Treball

Empresa
1.433


Estratègia Local, en concurrència amb altres consultores, ha presentat la millor oferta en funció dels criteris de proposta metodològica, experiència en feines similars, millores gratuïtes i oferta econòmica.

L'objecte del contracte és el de donar suport i assistència tècnica a l'equip tècnic de recursos humans del Consell Insular d'Eivissa per portar a terme un procés d'actualització i modernització de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació tenint en compte els últims canvis normatius.

El Consell Insular d'Eivissa compta amb aproximadament 800 funcionaris.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522