El Consell Insular d'Eivissa adjudica a Estratègia Local l'actualització de la seva Relació de Llocs de Treball

Empresa
1/7/09
1.262
0


Estratègia Local, en concurrència amb altres consultores, ha presentat la millor oferta en funció dels criteris de proposta metodològica, experiència en feines similars, millores gratuïtes i oferta econòmica.

L'objecte del contracte és el de donar suport i assistència tècnica a l'equip tècnic de recursos humans del Consell Insular d'Eivissa per portar a terme un procés d'actualització i modernització de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació tenint en compte els últims canvis normatius.

El Consell Insular d'Eivissa compta amb aproximadament 800 funcionaris.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522