Jordi Oliveres participa en la reunió del Consell Català d'Estadística que informa favorablement el Programa Anual d'Actuació Estadística per l'any 2010 amb més de 300 activitats estadístiques.

Consultors
25/11/09
4.562
0


El Consell Català d'Estadística és l'òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat. Hi estan representats diferents sectors socials amb l'objectiu de recollir les seves opinions sobre les necessitats d'informació estadística i verificar si s'ajusten a les demandes de la societat.

El Consell Català d'Estadística assessora l'Idescat i és consultat sobre l'Avantprojecte de llei del pla estadístic de Catalunya i els programes anuals que el despleguen, així com sobre aquells temes relacionats amb l'àmbit estadístic, com ara les normes tècniques, els codis, l'anàlisi de les necessitats estadístiques i l'interès públic de les estadístiques elaborades per altres entitats no incloses en el Pla estadístic.

Composició del Consell Català d'Estadística (25-11-2009)

President
Sr. Josep M. Vegara i Carrió
Membres
Vicepresident de l'Idescat
Sr. Martí Carnicer i Vidal, secretari general Departament d'Economia i Finances
Directora de l'Idescat
Sra. Anna Ventura i Estalella
Consell Comarcal del Baix Empordà
Sr. Àngel Planas i Sabater
Consell Comarcal de la Garrotxa
Sra. Sònia Juanola i Vilarrasa
Consell Comarcal del Gironès
Sr. Josep Miquel Terrádez i Vallmaña
Consell Comarcal de la Noguera
Sr. Carles Comes i Marco


Associació Catalana de Municipis i Comarques
Sr. Jordi Oliveres i Prats
Sr. Wen-Chih Kao Chiu
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Josep Maria Garzón i Llavina
Sr. Josep Manel Abad i Navarrete
Ajuntament de Barcelona
Sra. Cristina Carcel i Ferrer
Diputació de Girona
Sr. Ramon Romaguera i Amat
Diputació de Barcelona
Sra. Marina Espinosa de Castro
Diputació de Lleida
Sr. Josep M. Beà i Llima

Diputació de Tarragona
Sr. Tomàs Bigorra i Munté
Universitat de Barcelona
Sr. Josep M. Oller i Sala
Universitat Politècnica de Catalunya
Sr. Manuel Martí i Recober
Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Pere Puig i Casado
Universitat Pompeu Fabra
Sr. Albert Satorra i Brucart
Universitat Oberta de Catalunya
Sr. Jordi Vilaseca i Requena
Universitat de Girona
Sr. Santiago Thió i Fernández de Henestrosa
Universitat Rovira i Virgili
Sr. Josep Domingo i Ferrer
Universitat Ramon Llull
Sr. Xavier Tomàs i Morer


Universitat de Lleida
Sr. Carles Capdevila i Marqués
Universitat de Vic
Sr. Joan Carles Martori i Cañas
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Sr. Joan Ramon Rovira i Homs
Consell de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
Sr. Josep Milà i Masoliver
Foment del Treball Nacional
Sr. Salvador Guillermo i Viñeta
PIMEC
Sr. Moisès Bonal i Ferrer

UGT
Sr. Josep Manuel Fandiño i Crespo
CCOO
Sr. Daniel Garrell i Ballester
OCUC
Sr. Gabriel Izard i Granados
Secretari
Sr. Enric Ripoll i Font

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522