Jordi Oliveres participa en la reunió del Consell Català d'Estadística que informa favorablement el Programa Anual d'Actuació Estadística per l'any 2010 amb més de 300 activitats estadístiques.

Consultors
5.017


El Consell Català d'Estadística és l'òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat. Hi estan representats diferents sectors socials amb l'objectiu de recollir les seves opinions sobre les necessitats d'informació estadística i verificar si s'ajusten a les demandes de la societat.

El Consell Català d'Estadística assessora l'Idescat i és consultat sobre l'Avantprojecte de llei del pla estadístic de Catalunya i els programes anuals que el despleguen, així com sobre aquells temes relacionats amb l'àmbit estadístic, com ara les normes tècniques, els codis, l'anàlisi de les necessitats estadístiques i l'interès públic de les estadístiques elaborades per altres entitats no incloses en el Pla estadístic.

Composició del Consell Català d'Estadística (25-11-2009)

President
Sr. Josep M. Vegara i Carrió
Membres
Vicepresident de l'Idescat
Sr. Martí Carnicer i Vidal, secretari general Departament d'Economia i Finances
Directora de l'Idescat
Sra. Anna Ventura i Estalella
Consell Comarcal del Baix Empordà
Sr. Àngel Planas i Sabater
Consell Comarcal de la Garrotxa
Sra. Sònia Juanola i Vilarrasa
Consell Comarcal del Gironès
Sr. Josep Miquel Terrádez i Vallmaña
Consell Comarcal de la Noguera
Sr. Carles Comes i Marco


Associació Catalana de Municipis i Comarques
Sr. Jordi Oliveres i Prats
Sr. Wen-Chih Kao Chiu
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Josep Maria Garzón i Llavina
Sr. Josep Manel Abad i Navarrete
Ajuntament de Barcelona
Sra. Cristina Carcel i Ferrer
Diputació de Girona
Sr. Ramon Romaguera i Amat
Diputació de Barcelona
Sra. Marina Espinosa de Castro
Diputació de Lleida
Sr. Josep M. Beà i Llima

Diputació de Tarragona
Sr. Tomàs Bigorra i Munté
Universitat de Barcelona
Sr. Josep M. Oller i Sala
Universitat Politècnica de Catalunya
Sr. Manuel Martí i Recober
Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Pere Puig i Casado
Universitat Pompeu Fabra
Sr. Albert Satorra i Brucart
Universitat Oberta de Catalunya
Sr. Jordi Vilaseca i Requena
Universitat de Girona
Sr. Santiago Thió i Fernández de Henestrosa
Universitat Rovira i Virgili
Sr. Josep Domingo i Ferrer
Universitat Ramon Llull
Sr. Xavier Tomàs i Morer


Universitat de Lleida
Sr. Carles Capdevila i Marqués
Universitat de Vic
Sr. Joan Carles Martori i Cañas
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Sr. Joan Ramon Rovira i Homs
Consell de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
Sr. Josep Milà i Masoliver
Foment del Treball Nacional
Sr. Salvador Guillermo i Viñeta
PIMEC
Sr. Moisès Bonal i Ferrer

UGT
Sr. Josep Manuel Fandiño i Crespo
CCOO
Sr. Daniel Garrell i Ballester
OCUC
Sr. Gabriel Izard i Granados
Secretari
Sr. Enric Ripoll i Fontc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522