El Consell Insular de Formentera aprova el seu Reglament Orgànic

Empresa
1.534


El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat recentment el seu Reglament Orgànic, fruit d'un projecte de consultoria d'Estratègia Local. Ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de Gent per Formentera, PSOE i Grup Independent de Formentera, i amb l'abstenció del PP.
El Consell Insular de Formentera és una institució única a tot l'Estat, perquè és tres coses a la vegada: és un ajuntament; és un òrgan insular, amb competències de tipus comarcal, i també té competències autonòmiques, delegades del govern Balear; tot en una sola institució. Aquest organisme està ara en el seu primer mandat, perquè va ser creat arran de la darrera modificació, l'any 2007, de l'estatut d'autonomia de les Illes Balears. Llegir més

El Reglament Orgànic aprovat busca el millor funcionament d'un organisme tan complex i que a la vegada ha de mantenir una mida reduïda, en funció d'una illa de poc més de 10.000 habitants. Tot i així incorpora novetats interessants en el seu funcionament. Per exemple, pel que fa al Ple, reglamenta molts mecanismes de control per part de l'oposició, com per exemple la celebració anual del Ple sobre l'estat de Formentera, o l'obligació de cada Conseller amb delegacions del President de comparèixer i presentar un cop l'any un informe al Ple sobre la seva gestió, que és objecte de debat i resolucions. En el sistema de govern crea el càrrec de Gerent del Consell i el de Directors; i estableix, per exemple, que entre el President i qualsevol empleat del Consell hi pot haver com a màxim 4 nivells jeràrquics. En el camp de la participació ciutadana crea molts mecanismes participatius, com per exemple el Consell d'Entitats de Formentera, un òrgan consultiu molt ampli amb totes les entitats ciutadanes de l'illa.
El projecte de Reglament Orgànic va ser elaborat per l'Albert Calderó com a Cap del Projecte.
El text íntegre del Reglament Orgànic es pot consultar aquí.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522