Jordi Oliveres dóna un curs sobre confidencialitat i protecció de dades a l'Institut Municipal de Formació Ocupació i Foment (IMFOF) de l'ajuntament de Palma.

Formació
1.495


Jordi Oliveres , Director d'Estratègia Local, dóna dos cursos de formació, sobre confidencialitat i protecció de dades, els dies 13, 14 i 15 de gener i 27, 28 i 29 del mateix mes. Aquest curs ha estat organitzat per l'Institut Municipal de Formació Ocupació i Foment (IMFOF) de l'ajuntament de Palma, i està adreçat al seu personal administratiu i tècnic.

L'objectiu del curs es el de conèixer la terminologia bàsica utilitzada en la LOPD i la seva delimitació. Identificar els drets que la llei reconeix, i aprendre la manera correcta d'aplicar-los. A nivell professional, guardar la confidencialitat al gestionar dades de caràcter personal; col·laborar a implementar les Mesures de Seguretat a l'empresa i adequar el seu treball al que disposa el Document de Seguretat de l'empresa. TEMARI

TEMARI:
1.- Les competències de l'IMFOF i l'informació de caràcter personal associada a aquestes.
2.- El personal de l'IMFOF i les dades de caràcter personal. Exercici pràctic.
3.- La legislació de protecció de dades de caràcter personal. Conceptes i definicions. Exercici pràctic.
4.- Confidencialitat i protecció de dades personals en les relacions amb els ciutadans. Drets i deures.
5.- Situacions que causen irritació al ciutadà. Situacions que s'han d'evitar. Robinsons incidentals.
6.- El Règim Sancionador.
7.- El Document de Seguretat.
8.- Els Codis Tipus. Exercici pràctic.
9.- Com tornar de forma intel·ligent la informació que el ciutadans ens donen. Estadístiques útils.
10.- L'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les agències de protecció de dades de les comunitats autònomes.
11.- Preguntes freqüents sobre confidencialitat i protecció de dades.
c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522