Estratègia Local valorarà els llocs de treball de l'Ajuntament de Blanes

Empresa
1.560


En concurrència amb altres empreses consultores Estratègia Local ha guanyat l'adjudicació del contracte per valorar els llocs de treball de l'Ajuntament de Blanes, amb informe favorable tant dels tècnics municipals com dels sindicats CCOO i UGT.

S'utilitzarà el mètode de valoració factorial des de base de dades, que va ser creat l'any 1996 per Albert Calderó, consultor d'Estratègia Local, i es va aplicar per primera vegada aquell mateix any, mitjançant contracte, a la plantilla de funcionaris de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.



c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522