BAIXAR ELS SOUS DELS FUNCIONARIS: COM I PER QUÈ?

Articles Revistes
1.371

Per Albert Calderó

El president Rodríguez Zapatero acaba d'adoptar un conjunt de decisions de gran transcendència per calmar els mercats internacionals de capitals. A reserva de conèixer la seva formulació concreta en el Butlletí Oficial de l'Estat hi ha diversos interrogants que es plantegen immediatament: Com es posarà en pràctica aquesta mesura en les administracions autonòmica i local? No sembla que sigui legalment viable un "ordeno i mando" des del ern estatal ...

Per descomptat seria possible promoure la voluntarietat i apel.lar a la solidaritat i cooperació institucional, però fins i tot en aquesta opció són necessàries mesures gens senzilles de coordinació i harmonització de les decisions. Si cada institució adopta mesures modificant les estructures retributives des del seu propi criteri el desordre ja gran en l'estructura de la retribució funcionarial pot assolir cotes preocupants. Si certs estalvis s'aconsegueixen al preu de més desordre no és tan segur que el resultat final global sigui positiu.

 

Una altra qüestió és: Com es trenquen acords i pactes vigents, signats amb els sindicats, aprovats en Ple, publicats en els butlletins oficials? Només l'Estat pot elaborar normes que habiliten per a aquesta ruptura, i és matèria molt delicada, tant jurídicament com des del punt de vista de la bona fe en les relacions laborals ... seria millor intentar negociacions en cada institució, però llavors es dependrà de la bona voluntat de l'altra part.

En l'anunci a les Corts el President va especificar que l'aplicació de la mesura serà fortament proporcional, amb reduccions al voltant del 15% per als salaris més alts i de menys del 5%, fins arribar a zero, per als més baixos. La reacció de molts que no coneixen la trajectòria de les retribucions públiques dels darrers decennis ha estat positiva. Però després de molts anys d'atendre les pressions sindicals amb augments salarials lineals o inversament proporcionals, el ventall salarial de les administracions espanyoles és ja més curt que el del país més comunista que mai hagi existit: en moltes institucions la relació entre el salari més alt i el més baix és menor d'1 a 3. Com quedarà el ventall salarial després de l'aplicació de les reduccions? Algú esperarà motivació en els tècnics després d'això?

Una altra qüestió no aclarida és el per què. A què s'han de destinar aquests estalvis? A l'Estat el més lògic seria que fossin a reduir el dèficit, i això des del Butlletí Oficial potser és fàcil d'aconseguir, però i en els Ajuntaments, i en les comunitats autònomes? Com es garanteix que aquest estalvi no acabi sent aplicat a altres tipus de despesa?

El risc de que les mesures precipitades acabin creant problemes més greus que els que pretenen resoldre és gran. Confiem que aquesta vegada la velocitat no assassini l'eficàcia ni la qualitat. I preparem-nos per contribuir-hi cadascun des de la seva responsabilitat.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522