Aplicació a les institucions locals de la llei 35/2010 de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball: modernitzar les relacions laborals mitjançant un nou consens

Formació
1.344

Proposta de programa formatiu:


L'entrada en vigor de la llei 35/2010 obliga els ajuntaments a fer una sèrie de canvis en matèria de personal, i obre també l'oportunitat de crear un nou consens que desbloquegi l'actual conjuntura de crispació en les relacions amb els sindicats i busqui oportunitats de modernització i d'aportació positiva al problema d'atur i crisi actual.

Amb aquesta intenció hem elaborat aquesta proposta de curs que confiem que sigui d'interès.

TEMARI

Aplicació a les institucions locals de la llei 35/2010 de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball: modernitzar les relacions laborals mitjançant un nou consens (6 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: 6 hores, un matí de 9h a 15 h. Curs-seminari per a personal directiu, tècnic i administratiu de gestió de personal. Màxim de 30 assistents.

OBJECTIU: Actualització i ampliació de coneixements i criteris de gestió, a partir de l'examen detallat de la posada en pràctica de la Llei 35/2010, i proposta d'un mètode de posada en pràctica basat en la recerca d'un nou consens en les relacions laborals, en la modernització de la gestió de persones, en la millora de la productivitat i en el suport a la promoció econòmica i d'ocupació local.

TEMARI:

1.- La llei 35/2010 i la conflictivitat sindical. Aplicació negociada buscant un nou consens en les relacions amb els sindicats. Aplicació en el marc d'una estratègia de modernització, d'increment de la productivitat i de desenvolupament de la professionalitat i de les oportunitats de promoció professional. Aplicació en el marc d'una estratègia de suport a la creació d'oportunitats d'ocupació i promoció econòmica local.
2.- Canvis en els contractes d'obra o servei i contractes temporals. Alternatives de posada en pràctica. Repercussions en els nomenaments interins i el seu sistema de gestió.
3.- Canvis en els contractes per a la formació. Aplicació a estratègies de foment d'ocupació i promoció econòmica local.
4.- Desenvolupament de les mesures de flexibilitat: modificació substancial de les condicions de treball. Possibilitats específiques per a Ajuntaments.
5.- Regulació d'ocupació per raons econòmiques. Regulació d'ocupació de reducció temporal de jornada. Fórmules de negociació viables. Gestió de l'equitat en l'aplicació.
6.- Impacte en la contractació externa. Contractació d'empreses de treball temporal.
7.- Aplicació negociada: possibilitats pràctiques de concertar "pactes de productivitat": més flexibilitat a canvi d'oportunitats de promoció professional. Ús del sistema de gestió per competències per a la implementació.

 

PREU: 1.660 € més despeses de desplaçament i estada del consultor, més IVA.

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522