Els Robinsons Incidentals a l'administració local

Articles Revistes
1.257

Per Jordi Oliveres


Denunciar un ajuntament per incomplir la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) és molt fàcil, només cal enviar una instància a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si ets de la Comunitat de Madrid, del País Basc, o de Catalunya la pots enviar a les seves respectives agències que tenen competències en administració local. L'any 2008 es van presentar 122 denúncies a l'administració i van tenir sanció 59 de les 79 resoltes durant aquell any.

Però que és un Robinson Incidental?

Un Robinson Incidental és una persona que s'ha relacionat amb l'ajuntament per qualsevol dels temes de la seva competència, que no ha vist resoltes les seves expectatives i que es "venja" denunciant a l'ajuntament per incompliments de la LOPD.

I això passa amb freqüència?

Si, perquè algunes administracions locals incompleixen sistemàticament la LOPD sense ser-ne conscients. Les webs municipals són un formiguer d'incompliments de la LOPD i font de denúncies dels Robinsons Incidentals.

Un cas real a títol d'exemple. Adjudicació d'Habitatges.

Un ajuntament de Màlaga va penjar a la seva web les dades personals, nom, cognoms i DNI de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial i les causes d'exclusió dels demandants.

Entre les causes d'exclusió apareixien epígrafs com "parelles majors de 25 anys amb càrregues familiars", "incompleix temps d'empadronament i posseeix un bé en un altre municipi", "posseeix un bé de naturalesa urbana", "discapacitats amb mobilitat reduïda", "famílies monoparentals amb menors a càrrec", etc.

Evidentment la denunciant davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, era una de les persones excloses del procés d'adjudicació. Heus aquí un Robinson Incidental!!

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades va declarar que l'ajuntament malagueny havia infringit l'article 10 de la LOPD, la qual cosa suposa una infracció tipificada com a molt greu.

La denunciant va presentar la denúncia sis mesos després de la resolució de l'ajuntament, el seu objectiu no era altre que ficar en un compromís a una administració que incompleix la Llei. Va sortir als diaris i l'ajuntament va haver de fer un acte de contrició.

Ah, això sí, els serveis jurídics, d'urbanisme, informàtica, el secretari, i uns quants polítics van estar distrets amb aquest tema uns quants mesos.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522