Albert Calderó, professor del Màster universitari en formació dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional de l'INAP

Formació
777


Albert Calderó, consultor i subdirector d'Estratègia Local, ha estat fitxat per l'INAP (Institut Nacional d’Administració Pública) per formar part del quadre de professors del Màster universitari en formació dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional de l'INAP, que és el programa formatiu obligatori per als aspirants a integrar-se en les escales de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, una vegada que han superat amb èxit l'oposició.

Calderó impartirà als opositors que s’incorporaran a l'escala de secretaria, i també als de l'escala de secretària-intervenció, un mòdul sobre Organització i recursos humans de les institucions locals, dins de l'assignatura d'Estratègia, de la que n’és responsable Francisco Antonio Cholbi Cacha, Tresorer de l'Ajuntament de Benidorm i Doctor en Dret.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522