LES JUBILACIONS, UNA AMENAÇA IMMINENT I GREU A LA SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS AJUNTAMENTS

Articles Revistes
1.632

Albert Calderó


A un ajuntament client nostre li va passar fa poc. Tenien un Cap de la Brigada d'obres molt bon professional. I tenien (i tenen) una xarxa de clavegueram molt antiga i amb problemes. El Cap de la Brigada, durant molts anys, va anar fent reparacions petites i no tan petites de la xarxa cada cop que feia falta, només amb indicacions verbals dels tècnics; com que era bon paleta no li calia res més. I era la manera més barata d'anar tirant. I així van passar molts anys. Però un dia el Cap de la Brigada es va jubilar, i pocs mesos desprès es va morir.

Des d'aleshores, cada cop que falla el clavegueram i un carrer comença a fer pudor, han de passar-se setmanes fent rases de tempteig a veure si tenen sort i acaben trobant la claveguera, perquè ningú sap on són ni en sap gaire res. Tota la informació era al cervell del Cap de la Brigada... al cel sigui.

Això no és un cas aïllat, al contrari, està començant a passar i passarà a tot arreu. Sobretot a ajuntaments de mida mitjana, la majoria de tècnics i professionals qualificats van entrar a treballar a principis dels anys vuitanta, coincidint amb els primers anys de democràcia, aprofitant els primers creixements importants del pressupost. Tots aquests tècnics i quadres que als anys 80 tenien uns 30 anys ara, per llei de vida, en tenen uns 65.

Per acabar-ho d'arreglar, el govern estatal ha limitat el dèficit públic prohibint durant molts i molts anys les contractacions de personal a les plantilles municipals...

I, de propina, tenim que a la gran majoria d'ajuntaments s'han mantingut uns sistemes de treball dels tècnics molt artesanals i individualistes, de manera que tota la tecnologia i una gran part de la informació tècnica (fins i tot de per on passen les clavegueres) no està documentada, només està en els caps de persones concretes i individuals... que estan a punt de jubilar-se. Vet aquí la crònica d'un col·lapse anunciat de gran part de la solvència tècnica municipal.

Calen solucions i urgents.

S'ha de fer un pla. S'ha de contractar molt ràpidament personal de relleu i organitzar bé el relleu, i a la vegada s'ha de "buidar el pap" de tothom que es jubilarà de tota la informació i tota la tecnologia que han adquirit. La tecnologia i la informació tècnica han de deixar de ser propietat particular individual dels tècnics i passar a ser propietat de qui l'ha finançat, el municipi. I això no és fàcil d'organitzar ni de dur a terme.

Això s'ha de fer llegint amb molta intenció i molta intel·ligència la normativa de selecció i gestió de personal, i la normativa pressupostària, farcides de prohibicions de les vies de gestió sensata de plantilles. No s'han de llegir les lleis amb l'habitual actitud de genuflexió amb el lliri a la mà, sinó amb un criteri interpretatiu centrat en preservar l'interès públic municipal.

Segurament per a això és imprescindible una col·laboració tècnica externa, d'algú com potser l'autor d'aquest article.

Article en pdfc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522