Estratègia Local organitza amb l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat d'Alacant dos cursos d'especialització

Formació
1.867


Estratègia Local organitza dos cursos d'especialització amb l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració titulats:

 • 1) Canvis organitzatius innovadors a ajuntaments.
 • 2) Organització i lideratge eficients a la policia local.

Els cursos es desenvoluparan al període comprés entre febrer i maig de 2016 amb un format semi-presencial. La docència es concentra a la primera setmana d'inici dels cursos i es combina amb la realització de treballs pràctics amb una tutorització directa de l'equip docent.

El temari dels cursos és el següent:

Canvis organitzatius innovadors a ajuntaments

 • 1. Plaça, lloc de feina, organigrama. Conseqüències pràctiques(1).
 • 2. Models de jerarquia habituals a un ajuntament. Especial menció al concepte de microciutat(1).
 • 3. Organització i funcionament municipal a partir de la Llei RSAL(1).
 • 4. Principis bàsics de la modernització municipal(1).
 • 5. Càrregues de treball: especialització o polivalència(1).
 • 6. Direcció de l'Administració Local. Especial referència als habilitats nacionals.
 • 7. Gestió per competències i carrera professional(1).
 • 8. La direcció executiva i la inspecció: aspectes bàsics i pràctics (1).
 • 9. El Open Government com a filosofia de modernització a l'Administració Pública Local.
 • 10.Les TIC i la e-administració com eina de millora de l'Administració Pública Local.

Els interessats es poden pre-inscriure al següent formulari.

Temari en pdf

Organització i lideratge eficients a la policía local

 • 1. Política legislativa recent sobre plantilles policials: un problema i una oportunitat(1).
 • 2. Repàs: plaça, lloc de feina, organigrama. Conseqüències pràctiques(1).
 • 3. Models de jerarquia habituals a la policia local: jerarquia autoritària o absent, anarquia organitzada, jerarquia professional. Com fer evolucionar la jerarquia(1).
 • 4. Destins qualificats no jeràrquics. Estat major(1).
 • 5. Diferència entre cossos policials i servei municipal de seguretat pública(1).
 • 6. Creixement jeràrquic i perfils socioprofessionals*.
 • 7. Metodologia del desenvolupament jeràrquic. Planificació i organització de la tasca policial(1).
 • 8. Aprenentatge pràctic de competències jeràrquiques(1).
 • 9. Ètica pública a les tasques de policia local.
 • 10.Transparència i col·laboració policial.

(1)Temari impartit per l'Equip d'Estratègia Local.

Els interessats es poden pre-inscriure al següent formulari.

Temari en pdfc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522