Com complir les exigències del RDL 4/2012, de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, en matèria de pla d'ajust

Articles Revistes
1.722

Per Albert Calderó

L'article 7 del RDL 4 de 2012 estableix que l'interventor elevarà al Ple de la institució local un pla d'ajust per a ser aprovat abans del 31 de març de 2012. Això ha estat modificat per la disposició addicional tercera del RDL 7 de 2012 publicat el 10 de març, que estableix que qui ha d'elaborar el pla són "les corporacions locals", l'interventor l'informa i l'aprova el Ple. El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques publica avui, 16 de març, en el Butlletí Oficial de l'Estat, una Ordre que prescriu un model de pla d'ajust que cal omplir per complir aquest requisit.


Per tant els ajuntaments acollits a aquest sistema extraordinari de finançament disposen de 15 dies exactes per elaborar el pla i aprobar-lo en el Ple.


Per tant el govern local i les forces de l'oposició tenen davant seu la ingent tasca tècnica i política de formular un pla d'ajust econòmic-financer que haurà d'estar en vigor durant deu anys (potser la decisió política més rellevant del mandat, que afecta seriosament els dos mandats següents), i s'ordena elaborar-lo en uns pocs dies, i s'obliga al Ple municipal a estudiar-lo, debatre’l i aprovar-lo en pocs dies, tot abans del 31 d'aquest mes. Es podria criticar severament la pressa de terminis, l'estranya definició de responsabilitats per a la seva elaboració i la pertinència de la complexa i detallada estructura del model de pla d'ajust que cal emplenar.
 

Però centrem-nos en el problema pràctic per més de 4.500 institucions locals. El problema pràctic és que cal complir aquestes exigències per estar dins del sistema de finançament extraordinari.
 

Diguem-ho el més aviat possible: Senzillament no és possible complir els terminis amb un pla que mereixi tal denominació.


Què es pot fer? Ser pragmàtics. Cal elaborar i aprovar el pla en el Ple abans del 31 d'aquest mes. No és concebible fer un veritable pla. Facis el que es demana en realitat: un compromís per a un pla.


El que és possible és emplenar la documentació que prescriu el Ministeri amb xifres ... versemblants. I, sobretot i al mateix temps, construir un sòlid compromís en el govern local i una sòlida majoria política en el Ple (no oblidem que es tracta d'un pla que afectarà tres mandats successius) disposada a aprovar aquest document com a tal Pla,però immediatament després posar-se a treballar el Govern amb el seu personal directiu i tècnic, i després el Ple, en un procés més tranquil d'elaboració i posada en pràctica d'un veritable pla al llarg dels propers mesos, que mitjançant les oportunes revisions i actualitzacions es convertirà gradualment en el Pla oficial, substituint al Pla improvisat.


El veritable pla requerirà moltes decisions de l'Alcaldia (o Presidència), del Govern i del Ple, moltes negociacions, molts treballs tècnics. No es pot fer en 15 dies però no s'ha de fer en més de tres, quatre, sis mesos com a màxim. Un Pla s'ha de fer ràpida i intensivament.


I l'important i difícil del Pla no és quadrar les xifres en el model del Ministeri. Quadrar xifres en un paper és fàcil, el difícil és complir amb elles. I per això es necessita una profunda convicció política, una sòlida estratègia tècnica i grans capacitats organitzatives i negociadores.


I siguem conseqüents: A la majoria de les institucions locals acollides al Pla no en tindran prou amb petits retalls de despeses supèrflues. Caldrà revisar a fons l'equilibri entre ingressos i despeses en tots els grans conceptes, i prendre decisions doloroses. En aquest sentit el model de pla d'ajust elaborat pel Ministeri ofereix una pauta inevitable. El veritable Pla haurà de poder complir les seves prescripcions i haurà de ser realista. Però això implica que caldrà fer moltes coses perquè el Pla es compleixi. Això és el que cal planificar.


I caldrà gestionar el veritable pla amb flexibilitat, perquè un pla no és una profecia que es compleix màgicament. Es necessitaran eines de planificació avançades, en la lògica de la planificació estratègica, i no en la lògica obsoleta de la planificació a mig i llarg termini.


Però hi haurà temps per això. Ara cal juramentar al govern i a una majoria com més àmplia millor del Ple en un ferri compromís amb la recuperació de l'equilibri econòmic-financer, i s'ha de córrer a omplir amb xifres el model de pla d'ajust publicat avui pel Ministeri, de manera que sembli un pla.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522