Jordi Oliveres i Prats

Llicenciat en Química- Física per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Estudis Europeus pel Ministeri d’Afers Exteriors. Diplomat en Desenvolupament Directiu per IESE. Membre del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències i Lletres de Catalunya.

Director de Serveis del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona (1983-87). Subdirector General del Centre de Relacions Autonòmiques de la Generalitat de Catalunya (1988). Cap de Gabinet del Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (Sr. Ramon Trias i Fargas, 1988-89), Director General de l’Institut d’Estadística de Catalunya, des de la seva fundació el 1990 fins el 2003.

Premi “Joan Sardà Dexeus” atorgat per la “Revista Econòmica de Catalunya”, del Col·legi d’Economistes de Catalunya per l’edició del llibre “La Societat Catalana”, dirigit per Salvador Giner.

Consultor en el sector públic i Cap de Projectes de consultoria des de 2003, especialitzat en estratègia, gestió, sistemes d’informació i gestió pública.

De 2000 a 2008 ha estat professor d’Estadística de la Universitat de Barcelona, i des de 1989 ha impartit formació en temes d’estadística, sistemes d’informació i gestió pública.

Director d’Estratègia Local des de 2008.

Ha dirigit projectes de CONSULTORIA, entre d’altres, en les següents institucions:

 • AJUNTAMENTS I ALTRES ENTITATS LOCALS:
  • Cubelles
  • Eivissa
  • Getafe
  • Madrid
  • Mollet del Vallès
  • Solsona
  • Vic
  • Vielha e Mijaran
  • Consell Comarcal del Berguedà
 • COMUNITATS AUTÒNOMES:
  • Generalitat de Catalunya-Institut Cartogràfic de Catalunya
  • Generalitat de Catalunya-Departament de salut
  • Generalitat de Catalunya-Entitat Autònoma del Diari oficial i de Publicacions
  • Generalitat de Catalunya-Institut Català de les Dones
  • Generalitat de Catalunya-Parlament de Catalunya
  • Govern de la Rioja-Departament d’Administracions Públiques i Política Local.
 • ALTRES:
  • Universitat d'Alacant-Cambra de Comerç d'Alacant
  • Dones per la Llibertat i Democràcia
  • Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (Generalitat de Catalunya)
  • EUDEL – Associació de Municipis Bascos
  • GTT,S.A.
  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
  • Fundació Catalunya Oberta
  • Fundació Ramon Trias Fargas
  • Fundació Centre d’Estudis Jordi Pujol.
  • Fútbol Club Barcelona.

Ha impartit CURSOS DE FORMACIÓ, entre d’altres, en les següents institucions:

 • Associació Catalana de Municipis
 • Consell Insular de Mallorca
 • Institut Nacional d'Administració Pública
 • Institut Municipal de Formació i Foment (IMFOF-Ajuntament de Palma)
 • Escola Municipal de Formació (Ajuntament de Palma)
 • EUDEL- Associació de Municipis Bascos
 • Consell Comarcal del Berguedà.
 • Escola d'Administració Pública de Catalunya
 • Universitat de Perpinyà
 • Fundació Friedrich Naumann
 • European Institute of Public Administration
 • Programa Vicens Vives d'ESADE
 • INSEE- Institut National de la Statistique et des Études Économiques
 • Escola de les Administracions Públiques de Caixanova
 • Àrea de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat d'Alacant

Altres activitats DOCENTS:
Ha impartit l’assignatura "Planificació Estratègica" del Master en Direcció i Gestió Pública Local a Antigua, Guatemala (Fundació DEMUCA, Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Universitat Carlos III de Madrid). Ha estat professor de l’assignatura “Estadística” de la Diplomatura de Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona. Es professor del Màster en Govern Local de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ha estat professor col·laborador, entre d’altres, de les següents institucions docents: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha presentat PONÈNCIES en els següents Congressos i Jornades:

 • Conferència "La planificación estadística. La experiència a Catalunya" a les Jornades tècniques d’estadística Pública a Andalusia. Junta de Andalucía. Sevilla, juny de 1991.
 • Ponència "Regional Information Needs". Seminari Strategic Issues in Statistical Policy. EUROSTAT. Dublin, 18-20 de novembre de 1991.
 • Ponència "La Ley del plan estadístico de Catalunya: una ocasión para la colaboración institucional". Jornades de Estadística, 50 aniversari de la creació del Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 21-22 de novembre de 1995.
 • Taula rodona "Disponibilidades estadísticas en comunidades autónomas y marco de coordinación". SeminarIo Fuentes estadísticas económicas y sociales. Consell Econòmic i Social, Comunitat de Castilla-León. Valladolid, febrer 1997.
 • Inauguració de la Conferència sobre les Migracions Internacionals a final de segle: tendències i qüestions. Comission sur les migrations sud-nord de l'Union Internationale pour l'Étude Scientifique de la Population (UIESP). Barcelona, maig 1997.
 • Taula rodona "Per què Barcelona perd habitants?". Amics de la ciutat. Barcelona, maig 1997.
 • Taula rodona a "Organización territorial da estatística oficial". III Congreso Galego de Estatística e invetigación de operacións. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo, 6-7-8 de novembre de 1997.
 • Ponència "The statistical system of Catalonia". Fourth CEIES Seminar: Regional information serving regional policy in Europe. INSEE-EUROSTAT. Rennes (France) 30-31 de gener de 1998.
 • Ponència "El sistema estadístic català". IX Jornades Universitat-empresa. El paper de la informació econòmica en la societat actual. Universitat de Lleida, abril de 1998.
 • "L'Estadística, una eina al servei de la societat". Conferència inaugural del curso 98/99 de la Diplomatura d’Estadística. Facultat de Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona setembre de 1998.
 • Ponència "Presentació de l'experiència de l'Institut d'Estadística de Catalunya" al Curs sobre planificació pressupostària: la gestió per objectius i el pressupost per programes. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 9 d'octubre de 1998.
 • Programa Interuniversitari de Govern i Gestió Pública. Mestratge de Gestió Pública. Mòdul de Planificació i Control. Planificació estratègica. UAB, UPF, ESADE. Barcelona octubre de 1998.
 • Ponència "Les famílies en el si de la societat catalana". Jornada La Família, centre del model social europeu. Unió Democràtica de Catalunya. Girona octubre de 1998.
 • Taula rodona "L'accés de la comunitat acadèmica a les dades bàsiques per a la realització de la recerca social". 1r Simposi sobre les desigualtats socials a Catalunya. Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 18 de desembre de 1998.
 • Simposi "La sociologia a Catalunya". III Congrés Català de Sociologia. Associació Catalana de Sociologia. Universitat de Lleida, 21 de març de 1999.
 • Conferència "L'Idescat, una porta oberta al coneixement de l'economia, la demografia i la societat de Catalunya". Societat Catalana d'Economia i Societat Catalana de Matemàtiques. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 10 de juny de 1999.
 • Ponència "Análisis de la demografía del envejecimiento: el incremento de la población de la tercera edad". Jornada sobre el Seguro de Dependencia en el tercer Milenio. Instituto de Fomento empresarial. Madrid, desembre de 1999.
 • Seminari d’investigació sobre Fonts Estadístiques per a la Recerca de l'Empresa. Universitat Ramon Llull. Barcelona, ESADE 14 de febrer de 2000.
 • Ponència "External trade and regional needs". International Meeting with users of external Trade Statistics. ISTAT-EUROSTAT. Milan, 29-30-31 de març de 2000.
 • Tercer cicle del DEES de Relacions Transfrontereres. Institut Català de Recerca en Ciències Socials. Universitat de Perpinyà, 19 de maig de 2000.
 • Comunicació "Regional Information Needs" al 40th Congress of the european regional science association. Barcelona, 29 d’agost 1 de setembre de 2000.
 • Conferència "Développement de l’économie catalane: la place de l’IDESCAT" a l’INSEE Languedoc-Roussillon. Montpeller, 18 de maig de 2001.
 • Curs Rorqual de 7 de juny de 2001
 • "Demografia, mercat de treball i immigració", Jornada dels Economistes, 22 de novembre de 2001.
 • Conferència "Les données économiques régionales et locales – un element important pour la prise de décisions-" a l’IEAP-CER sur ''Le développement économique des collectivités territoriales européennes au 21ème siècle : le rôle des politiques et instruments régionaux et locaux''. Comité économique et social (CES) Brussel.les, 20 de juliol de 2001.
 • Conferència "Le cadre conceptuel juridique de l’Idescat" a l'Atelier Européen “Les données et les statistiques régionales en Europe:un aide nécessaire pour affronter ce nouveau siècle” .Centre Européen des Régions i Institut d’Estadística de Catalunya. Barcelona, 8 i 9 d’octubre de 2001.
 • Conferència en el Curso sobre Ciencia regional y economía urbana hoy: técnicas para el análisis socioeconómico de la Universitat de Barcelona. Juliol 2002.

Es AUTOR de les següents publicacions:

 • Llibres:
  • Editor de "La societat catalana". Dirigit per Salvador Giner. Institut d’Estadística de Catalunya. 1998.
  • Director i coautor del llibre "Planificació i coordinació de l’estadística catalana". Edició commemorativa del 10è aniversari de la creació de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 2001.
  • Coautor del llibre "Homenatge a Ramon Trias Fargas" editat por la Fundación Ramon Trias Fargas l’any 2000.
  • Coautor del llibre "Els reptes del futur". Catalanisme obert al segle XXI editat per la Fundació Catalunya Oberta l’any 2002.
  • Coautor del llibre "L’Estat de la Societat, Tardor 2005" editat por la Fundació Catalunya Oberta l’any 2005.
  • Coautor del llibre "L’Estat de la Societat, Tardor 2006" editat por la Fundació Catalunya Oberta l’any 2006.
 • Articles més destacats:
  • Oliveres, J., Bacaria, J.; La Agencia Catalana de Protección de Datos: ejercicio de competencias y funciones, Revista Datospersonales.org. Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, núm. 3, Juliol 2003.
  • Oliveres i Prats, J.; L'aproximació de l'estadística oficial a les tecnologies de la informació y les comunications (TIC), Nota d'Economia, núm. 69-70, Barcelona, Departament d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, 1r i 2n quadrimestre 2001.
  • Oliveres J.; Cataluña busca integrar su sistema estadístico, Fuentes Estadísticas, núm. 14, Universidad Autónoma de Madrid, març 1996.
  • Oliveres, J.; El Pla estadístic de Catalunya: la Llei 30/1991 i la planificació de l'activitat estadística pública, Nota d'Economia, Vol. 18, núm. 1, Dept. d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, 1994.
  • Oliveres J.; Regional Information Needs Strategic Issues in Statistical Policy, Proceedings of the TES Seminar Dublin, 18 to 20 November 1991, Eurostat, Luxemburg 1994.
 • Altres articles publicats:
  • Oliveres, J.; El Pla estadístic de Catalunya: La Llei 30/1991, Nota d'Economia, núm. 43, Barcelona, Dept. d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, maig 1992.
  • Oliveres i Prats, J.; El pla estadístic de Catalunya: la llei 30/1991 i la planificació de l'activitat estadística pública, Revista Qüestió, vol. 18, núm. 1, Institut d'Estadística de Catalunya, 1994.
  • Oliveres J., Portabella, J. Ma.; Els comptes de les administracions públiques a Catalunya: avaluació estadística d'acord amb la metodologia de la comptabilitat nacional, Nota d'Economia, núm. 53, Barcelona, Dept. d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, setembre-desembre 1995.
  • Oliveres, J Costa, A.; El PIB de Catalunya. Aproximació per branques d'activitat i components de la demanda, Nota d'Economia, núm. 56, Barcelona, Dept. d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, setembre-desembre 1996.
  • Oliveres, J.; La Memòria Estadística de l'Euroregió Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus, Nota d'Economia, núm. 54, Barcelona, Dept. d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, gener-abril 1996.
  • Oliveres J.; El 25% de las exportaciones por contenido tecnológico corresponden a Cataluña, Fuentes Estadísticas, núm. 13, Universidad Autónoma de Madrid, febrero 1996.
  • Oliveres J Costa, A.; El comercio de Cataluña con el resto de España, Fuentes Estadísticas, núm. 22, 1997.
  • Oliveres, J Capellades, J.; La població de Catalunya l'any 1996, Nota d'Economia, núm. 58, Barcelona, Dept. d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, maig-agost 1997.
  • Oliveres J.; La societat catalana: presentació, organització i continguts de l'obra, Nota d'Economia, núm. 61-62, Barcelona, Departament d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, maig-desembre 1998
  • Oliveres, J, Costa, A.; Elements estructurals i evolució de l'economia catalana, Informe per a la Catalunya del 2000. Fundació Bofill, Barcelona. 1999.
  • Oliveres i Prats, J.; Josep Antoni Vandellós y la estadística oficial de Catalunya, Fuentes Estadísticas, núm. 39, Universidad Autónoma de Madrid, Noviembre 1999.
  • Oliveres J., Costa, A., Rovira, C. y altres; El paper de la informació econòmica en la societat actual, Col·lecció Economia i empresa, núm. 8, 2000. Capítol 3: “El sistema estadístic català” (Oliveres, J.) y Capítol 4: “Fonts estadístiques i economia catalana” (Costa A., Rovira C.).
  • Oliveres i Prats, Jordi.; Perspectivas para la planificación estadística 2001-2004 en Catalunya, Fuentes Estadísticas, núm. 44, Universidad Autónoma de Madrid, maig 2000.
  • Oliveres i Prats, Jordi; Presentació del Dossier: cents anys del naixement de J. A. Vandellós, pioner de l’estadística oficial catalana, Nota d’Economia, núm. 67, Barcelona, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, maig-agost 2000.
  • Oliveres, J., Capellades, J., y Farré, M.; Població i territori a Catalunya en el primer decenni del segle XXI, Nota d’Economia, núm. 68, Barcelona, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, setembre-desembre 2000.
  • Oliveres i Prats, Jordi; External Trade and Regional Needs, Facts & Visions, November 2000, vol. 2, TES Institute, Luxemburg, 2000.
  • Oliveres i Prats, J.; La creació de l’Institut d’Estadística de Catalunya com a coordinador del Sistema estadístic de Catalunya, Planificació i coordinació de l’estadística catalana, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona 2000.
  • Oliveres i Prats, J.; La planificació estratègica de l’activitat estadística de Catalunya, Planificació i coordinació de l’estadística catalana, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona 2000.
  • Oliveres i Prats, J.; L’organització de la producció estadística, Planificació i coordinació de l’estadística catalana, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona 2000.
  • Oliveres i Prats, J.; La participació de la societat civil en la definició de l’estadística oficial, Planificació i coordinació de l’estadística catalana, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona 2000.
  • Oliveres i Prats, J.; L’aplicació d’eines de màrqueting en la difusió dels resultats estadístics, Planificació i coordinació de l’estadística catalana, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona 2000.
  • Oliveres i Prats, J.; Una década de funcionamiento del Instituto de Estadística de Cataluña, Fuentes Estadísticas, núm. 64, Universidad Autónoma de Madrid, abril 2002, pp. 7-8.
  • Oliveres, J., Costa, A., Urrutia, J.; La qualitat de vida en el treball: una aproximació subjectiva, Anuari Sociolaboral de la UGT de Catalunya 2002. Juny 2003.
  • Oliveres i Prats, J.; El reconeixement de l’ofici estadístic, Funció Publicació, núm. 40, gener 2004.

Soci fundador de Asociación Profesional Española de Privacidad, soci fundador de la Societat Catalana d'Estadística, Membre de la International City/County Management Association (ICMA), de la Internactional Association of Survey Statisticians (IASS), de la Comissió de Treball i Promoció Econòmica de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i membre del Consell Català d’Estadística. Ha estat membre del Consell Rector del Centre d’Estudis Demogràfics, del Consell rector de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, del Consell Assessor de l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya, del Consell d’Administració de l’empresa pública CIMALSA-Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques S.A., de la Subcomissió de Prospectiva “Transports, habitatge i model metropolità” del Pla Estratègic Metropolità 2002-2004 i de la Comissió Tècnica per la Barcelona dels Barris de l’Ajuntament de Barcelona (2006-2007).c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522