Aprenentatge + coaching de competències directives professionals

CARACTERÍSTIQUES: Combinació d'aprenentatges col·lectius i individualitzats, mitjançant tutoria i coaching, de mètodes i habilitats directives, per a alts càrrecs, directius i comandaments intermedis en l'administració local.

FORMAT SEMIPRESENCIAL: Per a cada mòdul, 12 hores presencials col·lectives en 2 dies intensius consecutius + 2 hores individuals de tutoria per a cada assistent + 1 mes de treballs pràctics amb tutoria a distància + 1 hora individual de tutoria per a cada assistent de feedback + 6 hores presencials col·lectives de tancament en un dia. Càrrega lectiva individualitzada: 40 hores. Per a un màxim de 16 assistents i un mínim de 4.

OBJECTIU: La finalitat d'aquest curs és l'aprenentatge i entrenament pràctic de les competències professionals necessàries a un directiu o comandament intermedi professional d'una institució pública local actual per abordar la necessitat peremptòria d'augment de la productivitat dels serveis locals en el context de la crisi actual. Entenent per competències directives professionals els conjunts de combinacions típiques d'actituds, aptituds, conceptes, mètodes, habilitats i destreses directives per a l'exercici continu i eficaç de la jerarquia.

TEMARI: (continguts adaptats a cada institució)

1. Competències cognitives interpersonals. Conèixer i entendre a la gent per poder dirigir-la: el mètode de segmentació socioprofessional aplicat al funcionariat i empleats públics locals.

2. Competències jeràrquiques: Com organitzar la tasca per repartir-la. Com definir i mantenir al dia un inventari de competències professionals dels subordinats. Competències professionals i relació de llocs de treball. Com encarregar la tasca a cada subordinat. Com supervisar la tasca realitzada i com avaluar-la. Com delegar responsabilitats i decisions. Com felicitar i renyar.

3. Competències de comunicació. Què, com i quan comunicar. Discurs directiu, polítiques i valors institucionals. El discurs directiu: discurs informatiu, discurs didàctic, arenga. Com preparar un dossier informatiu per a un superior. Com redactar un informe de progrés de tasques. Com redactar notes informatives per als subordinats.

4. Competències de lideratge. Reunions de treball: menys reunions i més treball. Alternatives a les reunions. Reunions breus: El briefing, el roll-call. Reunions per gestionar problemes: peixera, negociació de rols directius. Reunions per definir prioritats: tècnica de grup nominal, tècnica Delphi.

5. Competències de gestió de persones. Gestió individual de la retribució i de les condicions de treball. Rol directiu en la gestió dels complements retributius. Productivitat i acompliment. Gestió individualitzada de plans formatius i plans de carrera. Gestió disciplinària i de reconeixements.

6. Competències d'autoorganització del directiu. Programació de tasques i calendari. Programació d'agenda personal. Gestió del rol personal del directiu. Encaix de rols entre els càrrecs electes i els directius professionals.

PREEU: 4980 € per 4 participants, més 600 € addicionals per cada participant addicional, més despeses de desplaçament més IVA.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522