Consultoría per a elaborar el pla de formació

Proposta d’operació de consultoria mitjançant un contracte menor de serveis

ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE PLA DE FORMACIÓ PLURIANUAL DE LA INSTITUCIÓ

PROPOSTA

En cas d’adjudicació duríem a terme els treballs tècnics d’anàlisi, diagnosi i disseny necessaris per a la formulació per escrit d’un esborrany del Pla Plurianual de Formació del personal de la Institució, que consistiria en un document tècnic que comprendria les quatre parts següents:

1
Una primera proposta completa d’activitats formatives a realitzar durant els tres/quatre anys següents, elaborada a partir de l’aplicació de les directrius emeses pel Regidor Delegat i la direcció del Servei, de l’anàlisi i diagnòstic de les activitats formatives realitzades en els últims anys, i de l’estudi de l’estructura organitzativa i de recursos humans de l’Ajuntament.

2
Una proposta de programació d’activitats per a organitzar la participació activa en el procés de disseny final i aprovació del Pla de Formació de, com a mínim, els següents interlocutors: El Regidor Delegat de Personal, el Govern Municipal, l’equip directiu i tècnic de Recursos Humans, els Directors d’Àrees i Caps de Serveis Municipals i els representants sindicals.

3
Una proposta de programació d’activitats per a organitzar l’avaluació periòdica de cada activitat formativa, i del conjunt del Pla, per part,com a mínim, dels interlocutors abans esmentats i dels assistents a les activitats formatives.

4
Una proposta de programació d’activitats per a organitzar la revisió periòdica del Pla en funció dels resultats de l’avaluació i dels treballs tècnics d’actualització del pla.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Per a realitzar el document descrit realitzaríem les següents activitats:

A
Formularíem per telèfon i correu electrònic diverses demandes d’informació a un interlocutor tècnic designat per la Institució sobre les activitats formatives realitzades en els últims anys, i sobre l’estructura organitzativa i de recursos humans de l’Ajuntament.

B
Formularíem per telèfon i correu electrònic diverses demandes d’informació a la Direcció del Servei de Recursos Humans sobre criteris i directrius municipals, matèria dels objectius i prioritats del Pla de Formació.

C
Elaboraríem una primera versió de la documentació descrita en la PROPOSTA, en la que plantejaríem diverses alternatives de solucions en aquells punts on fos tècnicament aconsellable.

D
Presentaríem aquesta primera versió del document en una sessió de treball a la Institució, d’unes tres hores de durada, a un màxim de sis persones rellevants de la mateixa implicades en la presa de decisions sobre aquest tema, i prendríem nota de les observacions per a esmenar el document en allò que fos necessari.

E
Elaboraríem una segona versió del document incorporant les esmenes acordades.

La remissió a la Institució por via informàtica i en paper del document resultant posaria fi als nostres treballs, amb l’excepció de la inclusió de les esmenes o modificacions que se’ns sol·licitaran en el termini de les dues setmanes següents a la recepció, que es realitzarien sense cap càrrec addicional.

TERMINI DE REALITZACIÓ

Realitzaríem totes las activitats ressenyades en el termini màxim de set setmanes. Aquest termini està condicionat a la disponibilitat de la documentació i informacions que sol·licitéssim i a la disponibilitat d’agenda de las persones involucrades en la sessió de treball prevista.

PRESSUPOST

La facturació per tots els treball esmentats seria de 11.680 €, més IVA. Aquest import es facturaria d’un sol cop al final dels treballs.

PERSONAL ADSCRIT ALS TREBALLS

S’adscriuria als treballs exclusivament a consultors amb diversos anys d’experiència acreditada en treballs d’assessorament en matèria de recursos humans a Institucions Públiques. Les trajectòries professionals de tots els nostres consultors, així com les nostres referències, codi ètic i altra documentació tècnica il·lustrativa de les nostres activitats, es poden consultar a la nostra web www.estrategialocal.comc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522