Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional

CARACTERÍSTIQUES: Curs en cada institució per a alts càrrecs, directius, tècnics i administratius.

FORMAT: 12 HORES LECTIVES en un dia, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 40 assistents

OBJECTIU: Aquest curs proposa l'engegada del sistema d'avaluació de l'acompliment i la carrera professional dels empleats públics sense necessitat d'esperar a desenvolupaments legislatius, a partir de la legislació vigent actualment.

TEMARI:

1. Avaluació de l'acompliment en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
2. Avaluació de l'acompliment i complement de productivitat.
3. Sistemes d'avaluació de l'acompliment des de la legislació vigent.
4. Organització del Comitè d'Avaluació de l'Acompliment.
5. Sistemes de carrera professional des de la legislació vigent.
6. Carrera professional i plans d'ocupació.

PREU: 1980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522