Desenvolupament organitzatiu i professional de la FUNCIÓ JURÍDICA de les institucions locals

CARACTERÍSTIQUES: Seminari en cada institució per a alts càrrecs, directius i juristes.

FORMAT: 18 HORES LECTIVES, dividides en 3 jornades consecutives. Màxim de 40 assistents

OBJECTIU: Aquest curs proposa un conjunt d'innovacions en els sistemes organitzatius de la funció jurídica de les institucions locals per aconseguir aquests objectius: 1. Un millor compliment de la llei compatible amb la màxima eficàcia, agilitat i ajust als interessos de la institució. 2. Un millor desenvolupament professional dels juristes. 3. El desenvolupament d'una doctrina pròpia de la institució en els assumptes i qüestions jurídiques més freqüents, que superi la lògica fragmentada i artesanal del treball individual.

TEMARI:

1. Proposta de diferenciació conceptual i organizacional de les diferents funcions jurídiques institucionals: la funció fiscalizadora, la funció d'assessorament, la funció instructora i la funció de defensa legal.
2. Proposta de diferenciació organizacional de tres tipus d'activitats jurídiques: els processos regulars, els projectes clínics i els projectes experimentals. La funció jurídica com a funció institucional experta.
3. La funció jurídica en el procediment administratiu.
4. L'organització de la funció jurídica. Departament Jurídic. Inspecció de serveis.
5. La doble adscripció del jurista com a eina per al seu desenvolupament professional i per a l'eficàcia de la institució.
6. Els processos de constitució i desenvolupament de la doctrina de la institució. La Conferència de Juristes. Les ponències doctrinals.
7. Consultoria i assessorament jurídic a municipis. Diferents funcions i com optimitzar-les.

PREU: 2990 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522