Catàleg de cursos per a tots els empleats públics

Creativitat, innovació i solució de problemes en el dia a dia de la gestió pública

CARACTERÍSTIQUES: CTaller pràctic a cada institució per a funcionaris i personal laboral dels grups A, B i C.

FORMAT: OPCIÓ A: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. OPCIÓ B: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aprendre mètodes i tècniques per identificar problemes, estudiar-los i descobrir i aplicar solucions innovadores i creatives al treball diari dels gestors públics.

TEMARI:

1. - Identificació de situacions millorables. Mètodes i habilitats.
2. - Anàlisi, diagnòstic, pronòstic.
3. - Alternatives de solució. Avaluació d'alternatives.
4. - Suport a la presa de decisions de canvi: mètodes i habilitats.
5. - Posada en pràctica de les solucions: gestió de les incerteses i les resistències.
6. - Comunicació i difusió dels canvis. Gestió interna i externa.
7. - Aprenentatge i desenvolupament personal en la innovació contínua.

PREU: OPCIÓ A: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA. OPCIÓ B: 1.735 € més despeses de desplaçament més IVA.

Planificació i gestió de la pròpia trajectòria i progrés professional

CARACTERÍSTIQUES: Taller pràctic a cada institució per a funcionaris i personal laboral dels grups A, B i C.

Format: OPCIÓ A: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. OPCIÓ B: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aprendre sistemes pràctics de programació, seguiment i avaluació de la pròpia carrera professional: formació, aprenentatges, adquisició d'experiències i competències; recerca d'oportunitats de promoció i el seu aprofitament.

TEMARI:

1. - Pensar en el desenvolupament professional personal: ambicions, expectatives, possibilitats.
2. - Idear itineraris de progrés i promoció professional explotant oportunitats i evitant amenaces.
3. - Ajuda per a la definició i planificació de carrera: tutors, mestres, coachs.
4. - Elaboració del pla de carrera professional.
5. - Mecanismes de promoció i el seu aprofitament.
6. - Formació, aprenentatges, adquisició d'experiències i competències.
7. - Mecàniques de promoció: comissió de serveis, concurs de llocs, oposició, interinitat.
8. - Xarxes d'aprenentatge i coalicions d'aprenentatge.
9. - Conciliar el progrés professional amb la vida familiar i personal.

PREU: OPCIÓ A: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA. OPCIÓ B: 1.735 € més despeses de desplaçament més IVA.

Ètica del servei públic

CARACTERÍSTIQUES: Taller pràctic a cada institució per a funcionaris i personal laboral en general.

Format: OPCIÓ A: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. OPCIÓ B: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Promoure una reflexió participativa sobre els valors ètics del servei públic, i sobre les formes pràctiques de definir-los, identificar-los, promoure'ls, difondre'ls i aconseguir la seva acceptació voluntària i la seva pràctica en el treball diari.

TEMARI:

1. - Codi ètic en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
2. - Codi ètic i normativa disciplinària
3. - Codi ètic i normes de deontologia professional.
4. - Codi ètic i normativa de reconeixements.
5. - Procés participatiu de clarificació de valors.
6. - Mètode de casos per debats sobre conflictes de valors.
7. - Companyerisme i valors.
8. - Ètica del servei públic i política del govern de la institució.
9. - Privacitat i valors.
10. - Ètica del servei públic i màrqueting del servei públic.
11. - Ètica del servei públic i imatge dels empleats públics

PREU: OPCIÓ A: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA. OPCIÓ B: 1.735 € més despeses de desplaçament més IVA.

Drets i deures dels Empleats Públics: El que tot empleat públic ha de saber

CARACTERÍSTIQUES: Drets i deures dels Empleats Públics: El que tot empleat públic ha de saber.

FORMAT: 5 HORES LECTIVES en un dia. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Que tots els empleats públics coneguin de forma amena els seus drets i obligacions, posats al dia amb els preceptes de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

TEMARI:

1. - Empleats públics: funcionaris de carrera, interins, personal laboral, personal eventual.
2. - Drets dels empleats públics. La carrera professional i la promoció professional.
3. - Drets retributius. L'avaluació de l'acompliment.
4. - Dret a la jornada de treball, permisos i vacances.
5. - Deures dels empleats públics i codi de conducta.
6. - Classificació professional. Llocs de treball i mobilitat.
7. - Situacions administratives i règim disciplinari.

PREU: 960 € més despeses de desplaçament més IVA.

Procediment administratiu del segle 21

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari a cada institució per a administratius, auxiliars administratius i personal amb funcions similars.

Format: OPCIÓ A: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. OPCIÓ B: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aprendre mètodes senzills de normalització i agilització de procediments; promoure el sentit crític constructiu i d'innovació cap al treball administratiu i la millor atenció al ciutadà.

TEMARI:

1. - Procediment administratiu, legalitat o eficàcia?
2. - Procediment administratiu i treball administratiu
3. - Política i procediment.
4. - Interpretació del dret: interpretació per l'eficàcia. Innovació en el Dret i en la interpretació
5. - Elaboració de normes internes de la institució.
6. - Decisió administrativa, acte administratiu i lentitud administrativa.
7. - Els informes tècnics en el procediment i l'autonomia dels tècnics: innovacions culturals.
8. - Qui és propietari dels procediments?
9. - Procediments i Cartes de Serveis.
10. - Organització administrativa i procediment.
11. - Procediments i administrats.

PREU: OPCIÓ A: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA. OPCIÓ B: 1.735 € més despeses de desplaçament més IVA.

Llenguatge administratiu del segle 21

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari a cada institució per a tècnics administratius, administratius, auxiliars administratius i personal amb funcions similars.

Format: OPCIÓ A: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. OPCIÓ B: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Analitzar el llenguatge administratiu que s'utilitza i conèixer mètodes pràctics per posar al dia en els diferents suports utilitzats per l'atenció al ciutadà.

TEMARI:

1. - Llenguatge administratiu i llenguatges de la gent.
2. - Perquè la gent no entén el que li diem els funcionaris.
3. - Casos pràctics de falta de comunicació i mètodes de solució.
4. - Documentació escrita: perquè no entenen el que llegeixen.
5. - Llenguatge administratiu verbal i problemes d'atenció i de retenció.
6. - Normalització i segmentació de la comunicació administrativa.
7. - Taller de redacció per a un llenguatge administratiu modernitzat.

PREU: OPCIÓ A: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA. OPCIÓ B: 1.735 € més despeses de desplaçament més IVA.

Confidencialitat i protecció de dades en les relacions dels empleats públics amb els ciutadans

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari a cada institució per a tècnics administratius, administratius, auxiliars administratius i personal amb funcions similars. 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

FORMAT: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents

OBJECTIU:Aprendre els conceptes bàsics de l'estadística i del dret administratiu en relació amb les dades de caràcter personal i la seva protecció, en el marc del treball del personal administratiu.

TEMARI:

1. - Les competències de l'administració i la informació de caràcter personal associada a elles. 2. - Els funcionaris i les dades de caràcter personal. Exercici pràctic.
3. - Confidencialitat i protecció de dades en les relacions dels funcionaris amb els ciutadans. Drets i deures.
4. - Situacions que causen irritació al ciutadà. Situacions que hem d'evitar. Robinsons incidentals.
5. - La Legislació de protecció de dades de caràcter personal. Conceptes i definicions.
6. - L'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les Agències de Protecció de Dades de les comunitats autònomes.
7. - Què podem i què no podem fer amb el padró municipal d'habitants. Estadístiques útils.
8. - Tinc accés a un fitxer amb dades personals de ciutadans. Què he de fer?

PREU: OPCIÓ A: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA. OPCIÓ B: 1.735 € més despeses de desplaçament més IVA.

Confidencialitat i protecció de dades en les relacions de la policia amb els ciutadans

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari a cada institució per policies i comandaments policials.

FORMAT: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents

OBJECTIU: Aprendre els conceptes bàsics de l'estadística i del dret administratiu en relació amb les dades de caràcter personal i la seva protecció, en el marc del treball del personal administratiu.

TEMARI:

1. - Les competències policials i la informació de caràcter personal associada a elles.
2. - Els policies i les dades de caràcter personal. Exercici pràctic.
3. - Confidencialitat i protecció de dades en les relacions dels policies amb els ciutadans. Drets i deures.
4. - Situacions de treball policial que causen irritació al ciutadà. Situacions que hem d'evitar. Robinsons incidentals.
5. - La Legislació de protecció de dades de caràcter personal. Conceptes i definicions.
6. - L'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les Agències de Protecció de Dades de les comunitats autònomes.
7. - Què podem i què no podem fer amb el padró municipal d'habitants. Estadístiques útils.
8. - Tinc accés a un fitxer amb dades personals de ciutadans. Què he de fer?

PREU: 1.740 € més despeses de desplaçament més IVA.

Organització de les brigades municipals de manteniment i serveis

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari a cada institució per a directius, tècnics, comandaments intermedis, mestres i oficials de les brigades municipals de manteniment i serveis de totes les especialitats: construcció, jardineria, electricitat, aigua, equipaments (cementiris, escoles, edificis públics, instal • lacions esportives i culturals, etc.), tallers, pintura, senyalització, etc.

FORMAT: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives a raó de 5 hores diàries. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aprendre sistemes pràctics d'organització del treball pensats específicament per a les tasques de les brigades municipals, per millorar l'eficàcia (resoldre els problemes), la productivitat (majors resultats amb el mateix o menor esforç), la satisfacció del govern municipal i també la del personal de les brigades.

TEMARI:

1. - Mètodes per a programar les tasques: la inspecció prèvia de les avaries i incidències, la confecció d'ordres de treball, l'elaboració del programa setmanal, la formació d'equips de treball. 2. - Mètodes d'atenció d'avaries urgents. Coordinació amb la policia local i altres serveis de seguretat. 3. - Mètodes d'organització tècnica de les petites obres noves: L'ordre de treball de l'oficina tècnica. 4. - Mètodes d'avaluació de resultats dels treballs. 5. - Mètodes de gestió i control dels contractistes externs. 6. - Mètodes d'aprenentatge i de promoció professional. 7. - Mètodes de millora de l'organització del treball personal i de l'equip de treball: mètode de les 5 S i la seva aplicació pràctica en brigades municipals.

PREU: 2890 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522