Catàleg de cursos específics per a càrrecs electes locals

Govern local, oposició, municipi i relacions amb altres institucions (8 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Curs de 8 hores intensives, dirigit a càrrecs electes locals sense experiència, o amb alguna experiència però amb necessitat de revisar i posar al dia la seva formació. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aquest curs exposa la realitat política del govern local en una sessió amena i pràctica centrada en les tasques pròpies dels càrrecs electes.

TEMARI:

1. L'Alcalde i el govern local: delegacions, organització.
2. Relacions governo-oposició: el Ple, les Comissions.
3. Ajuntament i municipi.
4. Relacions amb altres institucions: Diputació, Comunitat Autònoma, Govern central.

PREU: 1.990 € més despeses de desplaçament més IVA.

Organització administrativa, legislació local, personal i pressupost (8 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Curs de 8 hores intensives, dirigit a càrrecs electes locals sense experiència, o amb alguna experiència però amb necessitat de revisar i posar al dia la seva formació. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aquest curs exposa la complexa situació administrativa del govern local en una sessió amena i pràctica centrada en les tasques pròpies dels càrrecs electes.

TEMARI:

1. Secretari, interventor, i organització dels serveis amb eficàcia.
2. Legislació local. Procediment administratiu. La llei i la política local.
3. Funcionaris i personal laboral; sindicats; costos salarials, eficàcia i austeritat.
4. Pressupost local: ingressos, despeses, endeutament i dèficit.

PREU: 1.990 € més despeses de desplaçament més IVA.

Comunicació i relacions amb els ciutadans (8 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Curs de 8 hores intensives, dirigit a càrrecs electes locals sense experiència, o amb alguna experiència però amb necessitat de revisar i posar al dia la seva formació. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aquest curs exposa tècniques i processos de comunicació i participació ciutadana del govern local en una sessió amena i pràctica centrada en les tasques pròpies dels càrrecs electes.

TEMARI:

1. Informar als ciutadans de les activitats i serveis municipals.
2. Participació dels ciutadans en les decisions municipals.
3. Millora de les habilitats de comunicació dels regidors.
4. Relacions ciutadanes i vida social local

PREU: 1.990 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com gestionar les relacions ciutadanes en el mandat (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Conèixer i experimentar operacions de relacions ciutadanes adequades pel mandat municipal.

TEMARI:

1. L'agenda de projectes del mandat, segmentació i comunicació.
2. Les operacions "de passar el platet".
3. Les operacions de cultiu de valors.
4. Les operacions de lideratge estratègic.
5. Les operacions de dissolució de queixes.
6. Les operacions de participació ciutadana.
7. Mandat i recursos humans.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com gestionar la crisi i fer plans d'austeritat (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Aprendre a fer de la crisi econòmica i de les polítiques municipals d'austeritat una estratègia d'èxit.

TEMARI:

1. Les cinc crisis de la crisi.
2. Planes d'austeritat municipal.
3. Màrqueting de l'austeritat.
4. Contenció de despeses de personal i evitació de conflictes sindicals.
5. Projectes i serveis prioritaris del mandat.
6. Estratègia i mandat.

PREU: 1.110 € més IVA, més despeses de desplaçament més IVA.

Com gestionar l'equip de govern i directiu (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Aprendre recursos de gestió de l'equip de govern i l'equip directiu de l'Ajuntament.

TEMARI:

1. Gestió de la coalició de govern.
2. Gestió de l'equip de regidors.
3. Equip de regidors, assemblea del partit i llistes de candidats.
4. Treballs polítics municipals.
5. Gestió de directius i tècnics clau.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com un regidor treu profit d'internet: xarxes socials, correu-e i blogs (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Rebre un entrenament bàsic sobre l'ús intel·ligent d'Internet pels regidors municipals, especialment pel que fa a l'ús de les xarxes socials, del correu-i i dels blogs.

TEMARI:

1. Utilitats dels canals internet, a qui ens permeten arribar, relació cost-resultat.
2. Rol de l'electe local en xarxes socials generalistes: Facebook i similars.
3. Rol de l'electe local en xarxes socials especialitzades: LinkedIn, Goblonet i similars.
4. Correu-e, llistes de distribució.
5. Blogs.
6. Posicionament en cercadors.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com relacionar-se amb els representants sindicals (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Evitar problemes i evolucionar cap a relacions en positiu.

TEMARI:

1. Rol organitzatiu i social dels sindicalistes.
2. Rol del regidor que negocia amb els sindicalistes; oportunitats i riscos.
3. Negociacions formals i informals.
4. Rols negociadors: El regidor, l'alcalde, el director de personal, l'expert extern.
5. Estratègia i tàctica de negociació.
6. Negociació i conflicte.
7. Negociació i mandat municipal.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com dirigir a un tècnic sense saber més que ell (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Aprendre a dirigir l'equip tècnic mitjançant la introducció de tecnologies contrastades d'adreça i organització d'equips municipals.

TEMARI:

1. La jerarquia dels polítics electes, una jerarquia estamental o executiva?
2. El dirigent polític, el directiu i el gestor.
3. Dirigir negociant objectius i resultats.
4. Dirigir amb la priorització.
5. Dirigir contrastant opinions tècniques.
6. Dirigir utilitzant la tècnica line-staff.
7. Dirigir retribuint.
8. Dirigir premiant i recompensant.
9. Dirigir amb el lideratge carismàtic.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com un regidor pot fer un pla personal de carrera (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Conèixer i experimentar la tècnica del pla professional de carrera política, professional i personal.

TEMARI:

1. Què vull fer en 2011? Em convé personalment tornar a anar en la llista?
2. Planificació i atzar en la carrera política, professional i personal.
3. Eines de gestió de carrera.
4. Conciliació del treball de regidor amb la vida personal, familiar i professional.
5. Definició i planificació de la carrera personal: mestres, tutors, coachs.
6. Formació, aprenentatge, adquisició de competències i capacitats.
7. Xarxes i coalicions d'aprenentatge.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com improvisar un discurs de 5 minuts (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Aprendre i experimentar tècniques, regles i metodologia d'improvisació de discurs polític.

TEMARI:

1. Com capturar i aprofitar una oportunitat de discurs.
2. El discurs en actes cívics, socials, familiars...
3. "Parla molt bé però no diu gens".
4. Tècnica de construcció del discurs improvisat: el guió mental.
5. Regles de construcció d'arguments improvisats.
6. Dir el discurs improvisat: entonació, gestualización.
7. Entrenaments pràctics.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com guanyar un debat, taula rodona o assemblea (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Conèixer rols i estratègies discursives d'èxit en debats, taules rodones, assemblees o altres interaccions amb adversaris polemistas.

TEMARI:

1. Debats, taules rodones i assemblees: manual de supervivència.
2. Rol en debats, taules rodones i assemblees en funció de l'auditori.
3. Discurs polèmic, discurs didàctic i discurs defensiu.
4. Rol protagonista i no protagonista.
5. Interrupcions i provocacions.
6. I si hi ha periodistes?

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com fer un discurs emocionant i memorable (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Aprendre i experimentar tècniques d'oratòria i discurs del segle XXI que permetin realitzar discursos polítics emocionants i memorables.

TEMARI:

1. Oratòria al segle 21: nous formats, nou estil: De Fidel Castro a Obama.
2. "Parla molt bé, però no diu gens".
3. El discurs del mestre d'escola.
4. Construir el tall de discurs.
5. El començament del discurs.
6. Recursos retòrics. El leitmotiv.
7. Relacions amb els mitjans: entrevistes, rodes de premsa.
8. Entrenaments pràctics.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com interaccionar personalment amb els ciutadans (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Fer un entrenament bàsic de les interaccions personals més habituals amb els ciutadans del municipi.

TEMARI:

1. El cos a cos amb els ciutadans, una necessitat i un risc.
2. Status i rol en les relacions directes.
3. Situacions i com gestionar-les: despatx, sala de reunions, carrer ...
4. El porta a porta.
5. Pautes del diàleg.
6. Pautes de la comunicació no verbal.
7. Diàleg directe per telèfon.
8. Control dels temps.
9. Correcció de mals hàbits: SOB.
10. Manualización. Qüestionari impertinent.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com fer una campanya electoral amb pocs mitjans (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Conèixer estratègies i eines útils per realitzar una campanya electoral amb limitació de mitjans econòmics.

TEMARI:

1. Segmentació electoral.
2. Estratègia preelectoral des del govern i des de l'oposició.
3. Organització de la candidatura.
4. Organització de la captació de fons.
5. Organització de la captació de complicitats.
6. Preparació del programa electoral.
7. Preparació de la campanya electoral.
8. Campanya electoral sense mitjans convencionals

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.

Com relacionar-se amb els ciutadans per canals no convencionals (4 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Seminari de 4 hores intensives en un dia dirigits a càrrecs electes locals, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l'actualitat del govern local. Màxim de 30 assistents. Explicacions del ponent i presentació de casos pràctics, en diàleg amb els assistents, que podran fer també l'aportació de les seves experiències.

OBJECTIU: Fer un entrenament bàsic sobre canals i tècniques no convencionals de relació amb els ciutadans del municipi.

TEMARI:

1. Canales convencionals i no convencionals, avantatges i inconvenients.
2. La carta, la carta massiva.
3. L'enquesta mediàtica.
4. La tècnica de grup nominal, l'enquesta Delphi.
5. El dossier informatiu.
6. La revista electrònica, la web, el blog.
7. El correu electrònic i els missatges a mòbils.
8. La paraula d'ordre.
9. Altres canals no convencionals.

PREU: 1.110 € més despeses de desplaçament més IVA.
c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522