La contractació pública sense parlar de Lleis

En contractació pública es fa molta hermenèutica (interpretació religiosa dels textos sagrats) de les lleis i molt poca reflexió sobre la tecnologia de la gestió dels proveïments públics. Aquesta oferta formativa té un contingut del tot diferent.

També és diferent en la forma. No és una classe magistral, el ponent (que no professor) proposa i defensa tesis per a un debat. És un seminari dirigit.

Continguts:

  • Contractació pública sense parlar de lleis, per variar; jugar bé al futbol és molt més que complir-ne el reglament.
  • La pràctica de la compra pública: Valors que preserva o hauria de preservar la llei.
  • Compra pública des dels valors públics.
  • Procés de compra i de contractació. Organització material del procés.
  • Quina és la tècnica per anar a comprar?
  • Contractacions regulars i contractacions projectuals.
  • Contractació de serveis i gestió de plantilles subcontractades.
  • Decisió política i decisió tècnica en la contractació.
  • El seguiment i execució del contracte, materialment.
  • La institució, és bona clienta?

FORMAT: 24 HORES LECTIVES

PREU: 3990 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522