Catàleg de cursos per a alts càrrecs, directius i personal tècnic

Aprenentatge d'habilitats directives per a comandaments intermedis

CARACTERÍSTIQUES: Taller pràctic a cada institució per a alts càrrecs, directius i comandaments intermedis.

FORMAT: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: la finalitat d'aquest curs és l'aprenentatge i entrenament pràctic de les habilitats de direcció necessàries a un comandament intermedi d'una institució pública actual.

TEMARI:

1. - Habilitats jeràrquiques: Com organitzar la tasca per repartir-la. Com definir i mantenir al dia un inventari d'habilitats professionals dels subordinats. Com encarregar la tasca a cada subordinat. Com supervisar la tasca realitzada i com avaluar-la. Com delegar responsabilitats i decisions. Com felicitar i com fer la reconvenció. 2. - Habilitats de comunicació: El discurs del cap: discurs informatiu, discurs didàctic, arenga. Com preparar un dossier informatiu per a un superior. Com redactar un informe de progrés de tasques. Com redactar notes informatives per als subordinats. 3. - Habilitats de lideratge: Reunions de treball: El briefing, el roll-call. Reunions per gestionar problemes: la peixera, la confrontació de parelles. Reunions per definir prioritats: la tècnica de grup nominal, la tècnica Delphi. 4. - Habilitats de recursos humans: Gestió individualitzada de la retribució i de les condicions de treball. Gestió individualitzada de plans formatius i plans de carrera. Gestió disciplinària i de premis i reconeixements. 5. - Habilitats d'autoorganització del cap: Programació de tasques i calendari. Programació d'agenda personal. Gestió del rol personal de cap.

PREU: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA.

Desenvolupament organitzatiu i professional de la funció jurídica de la institució

CARACTERÍSTIQUES: Seminari a cada institució per a alts càrrecs, directius i juristes.

FORMAT: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents

OBJECTIU: Aquest curs proposa un conjunt d'innovacions en els sistemes organitzatius de la funció jurídica de la institució per aconseguir, d'una banda, un millor compliment de la llei compatible amb la màxima eficàcia, agilitat i ajust als interessos de la institució, per altre, un millor desenvolupament professional dels juristes, i en tercer, però no últim lloc, el desenvolupament d'una doctrina pròpia de la institució en els assumptes i qüestions jurídiques més freqüents, que superi la lògica fragmentada i artesanal del treball individual.

TEMARI:

1. - Proposta de diferenciació conceptual i organitzacional de les diferents funcions jurídiques institucionals: la funció fiscalitzadora, la funció d'assessorament, la funció instructora i la funció de defensa legal.
2. - Proposta de diferenciació organitzacional de tres tipus d'activitats jurídiques: els processos regulars, els projectes clínics i els projectes experimentals. La funció jurídica com funció institucional experta.
3. - La funció jurídica en el procediment administratiu.
4. - L'organització de la funció jurídica. Departament Jurídic. Inspecció de serveis.
5. - La doble adscripció del jurista com a eina per al seu desenvolupament professional i per l'eficàcia de la institució.
6. - Els processos de constitució i desenvolupament de la doctrina de la institució. La Conferència de Juristes. Les ponències doctrinals.

PREU: 2.545 € més despeses de desplaçament més IVA.

Gestionar amb eficàcia la contractació externa

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari a cada institució per a alts càrrecs, directius, tècnics i administratius.

FORMAT: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: La nova Llei de contractes del sector públic ofereix importants possibilitats d'incrementar l'eficàcia i l'agilitat de la contractació pública, si es posa en pràctica mitjançant bons criteris i mètodes organitzatius. Aquest curs planteja una col•lecció de propostes pràctiques d'aplicació immediata per treure el màxim partit de les seves innovacions.

TEMARI:

1. - Formes innovadores de la concepció de contractes.
2. - Contractes regulars i contractes projectuals.
3. - Capacitat i solvència de l'empresari i gestió de proveïdors. Mètode per gestionar amb eficàcia els criteris de capacitat i solvència: la prospecció informal del mercat mitjançant tècniques de màrqueting.
4. La política contractual de la institució sobre proveïdors i formes de posar-la en pràctica. La formació dels proveïdors.
5. - Mètode de negociació en el procediment negociat. Negociació informal en qualsevol contractació.
6. - L'organització de les decisions de contractació. Les meses de contractació. Decisió reglada i decisió discrecional en la contractació pública. La gestió de la discrecionalitat.
7. - La inspecció i gestió dels contractes.
8. - El problema de la subrogació i de les plantilles captives. Formes de solució.

PREU: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA.

Organització de la Inspecció de Serveis: una obligació legal i una necessitat de les institucions

CARACTERÍSTIQUES: Seminari a cada institució per a alts càrrecs, directius, tècnics i administratius.

FORMAT: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents

OBJECTIU: Aquest curs proposa la creació en cada institució de la Inspecció de Serveis, una obligació continguda en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i una necessitat organitzativa per supervisar el funcionament dels serveis propis i subcontractats i el compliment pels administrats de les normes la observança és competència de la institució.

TEMARI:

1. Direcció executiva i inspecció, les dues vies ineludibles per a l'eficàcia institucional.
2. La Inspecció de Serveis en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
3. La inspecció d'activitats dels particulars i de la via pública. 4
. Inspecció, auditoria, intervenció i control de gestió dels serveis públics.
5. Inspecció d'assumptes interns.
6. Inspecció i sistema sancionador.
7. Organització de la Inspecció de Serveis.

PREU: 2.545 € més despeses de desplaçament més IVA.

Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional

CARACTERÍSTIQUES: Curs a cada institució per a alts càrrecs, directius, tècnics i administratius.

FORMAT: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents

OBJECTIU: Aquest curs proposa la posada en marxa del sistema d'avaluació de l'acompliment i la carrera professional dels empleats públic sense necessitat d'esperar a desenvolupaments legislatius, a partir de la legislació vigent actualment.

TEMARI:

1. Avaluació de l'acompliment en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
2. Avaluació de l'acompliment i complement de productivitat.
3. Sistemes d'avaluació de l'acompliment des de la legislació vigent.
4. Organització del Comitè d'Avaluació de l'Acompliment.
5. Sistemes de carrera professional des de la legislació vigent.
6. Carrera professional i plans d'ocupació.

PREU: PREU: 2.545 € més despeses de desplaçament més IVA.

Comunicació de les institucions amb la ciutadania per canals no convencionals

CARACTERÍSTIQUES: Curs a cada institució per a alts càrrecs, directius, tècnics i administratius.

FORMAT: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents

OBJECTIU: Aquest curs proposa sistemes innovadors de comunicació de les institucions amb els ciutadans i els agents socials prescindint dels canals de comunicació convencionals (publicitat, premsa, mitjans de comunicació comercials) que són massa costosos i en què les institucions competeixen en desavantatge amb les firmes comercials.

TEMARI:

1. Canals convencionals i no convencionals, avantatges i inconvenients.
2. La carta, l'enviament massiu de cartes. Les bases de dades personals.
3. L'enquesta d'opinió i l'enquesta mediàtica.
4. La tècnica de grup nominal i l'enquesta Delphi.
5. El dossier informatiu.
6. La revista electrònica, la web, el bloc, les xarxes socials.
7. El correu electrònic. Els missatges a mòbils.
8. La consigna. La pancarta. Altres canals no convencionals.

PREU: 2.545 € més despeses de desplaçament més IVA.

Oratòria institucional i relació institucional amb els mitjans de comunicació

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari a cada institució per a alts càrrecs, directius, tècnics i administratius que hagin de mantenir relacions amb grups de ciutadans i amb mitjans de comunicació.

FORMAT: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives de 5 hores diàries. Màxim de 20 assistents

OBJECTIU: Aquest curs proposa sistemes innovadors de comunicació de les institucions amb els ciutadans i els agents socials prescindint dels canals de comunicació convencionals (publicitat, premsa, mitjans de comunicació comercials) que són massa costosos i en els quals les institucions competeixen en desavantatge amb les signatures comercials.

TEMARI:

1. Oratòria: el discurs, l'arenga, la conferència. Oratòria en el segle 21: els talls.
2. Discurs polèmic i discurs didàctic.
3. El principi del discurs.
4. Recursos retòrics. L'argumentació.
5. Relacions amb els mitjans, màrqueting institucional i màrqueting personal.
6. L'entrevista. El "off the record".
7. La roda de premsa.
8. El debat públic, la taula rodona.
9. L'article d'opinió.
10. El desmentit.
11. L'organització del gabinet de comunicació.

PREU: 4.930 € més despeses de desplaçament més IVA.

Serveis socials, cultura, educació, esports i oci: organització i gestió

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari a cada institució per a alts càrrecs, directius, tècnics i administratius d'aquests serveis.

Format: OPCIÓ A: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. OPCIÓ B: 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aquest curs proposa mètodes innovadors d'organització dels serveis socials i culturals buscant la màxima eficàcia i eficiència.

TEMARI:

1. Problemes habituals en l'organització dels serveis socioculturals.
2. Propostes de desenvolupament organitzatiu: Creació del grup de programació sociocultural, del gabinet tècnic de projectes socioculturals, de la gerència d'equipaments socioculturals i de l'oficina administrativa unificada dels assumptes socioculturals; reorganització de l'entramat institucional de patronats i empreses municipals en l'àmbit sociocultural.
3. Proposta de creació de l'Observatori sociocultural: estudi de segmentació sociològica local. 4. Proposta de sistema de gestió dels projectes socioculturals.
5. Organització del personal de frontera

PREU: OPCIÓ A: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA. OPCIÓ B: 1.735 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522