EL NOSTRE CODI ÈTIC

Aquest Codi Ètic va ser aprovat, pel Comitè de Direcció, el 4 de setembre de 1987. L’última revisió ha estat realitzada en sessió del dia 4 d'abril de 2014.

SOBRE LA PROFESSIONALITAT

1. Estratègia Local és una societat anònima i la totalitat de les seves accions son sota el control dels seus consultors per assegurar la independència de l’empresa.
2. Per tal de garantir al màxim la seva professionalitat i rigor en l’ofici de consultor, els professionals d’Estratègia Local exerciran de consultors per al sector públic exclusivament en el marc d’Estratègia Local i les seves empreses associades.
3. Estratègia Local només podrà contractar col·laboradors externs a l’empresa o empreses associades de forma puntual i en funcions que no impliquin treballs de consultoria.
4. Els consultors d’Estratègia Local es comprometen a desenvolupar i actualitzar els seus coneixements professionals per estar sempre al dia dels avenços i millores del seu ofici.
5. Estratègia Local no acceptarà cap encàrrec que excedeixi la competència professional de l’equip de consultors o la seva organització.
6. Estratègia Local es compromet a aplicar només mètodes provats quant a la seva eficàcia. Si es requerís aplicar un mètode no provat per l’equip, s’hauria de fer al client un advertiment exprés del seu caràcter experimental.
7. Els consultors d’Estratègia Local respectaran i aplicaran correctament els reglaments i les normes tècniques vigents de les disciplines relacionades amb els seus treballs. No s’acceptaran contractes o instruccions contraris a aquestes normes.

SOBRE L’HONESTEDAT

8. Ni Estratègia Local ni cap consultor de l’equip no oferiran o acceptaran comissions del client, ni acceptaran altres remuneracions que les convingudes amb el client, ni cap tracte de favor directe o indirecte.
9. Estratègia Local elaborarà un pressupost tancat del seus projectes o bé una fórmula precisa de càlcul dels seus honoraris, i definirà amb claredat i precisió les tasques que realitzarà i el seu grau de compromís amb els resultats.
10. Estratègia Local es compromet a no captar personal del client ni a incitar o facilitar que busqui una altra feina.

SOBRE LA IMPARCIALITAT POLÍTICA

11. Estratègia Local és independent de partits polítics o organitzacions polítiques; els seus consultors no poden exercir protagonisme en organitzacions polítiques, cíviques o socials.
12. Estratègia Local té la voluntat de treballar amb tots els partits polítics democràtics.
13. Estratègia Local no podrà treballar simultàniament per organitzacions polítiques o institucions en matèries que tinguin interessos en conflicte o competència, sense acord exprés d’ambdues parts.
14. Estratègia Local, un cop finalitzat el seu treball amb una determinada organització i en un tema matèria de conflicte o competència amb altres organitzacions o institucions, s’abstindrà durant dos anys de treballar per a aquestes altres organitzacions o institucions en la matèria del conflicte o competència, sense acord exprés d’ambdues parts.

SOBRE LA CONFIDENCIALITAT

15. Cap consultor d'Estratègia Local farà pública dins de l'organització del client informació confidencial d’aquest o del contracte.
16. Ni Estratègia Local ni els seus consultors difondran ni utilitzaran, sota cap concepte, informació confidencial d’un client.
17. Estratègia Local i els seus consultors aplicaran a tota la informació obtinguda o gestionada per raó de la seva feina la legislació sobre protecció de dades personals i sobre el secret estadístic, tot aplicant el criteri interpretatiu més restrictiu.
18. Estratègia Local i els seus consultors únicament podran donar referències genèriques dels contractes. En cap cas es donaran com a referències treballs realitzats amb polítics o partits polítics, ni aquelles que els clients prohibeixin expressament de donar.
19. Els consultors d'Estratègia Local no faran declaracions als mitjans de comunicació sobre el contingut d’un contracte o informació confidencial del client, excepte si un client sol·licita expressament que es facin.

SOBRE L’ATENCIÓ AL CLIENT

20. Estratègia Local prestarà a tots els seus clients una atenció postvenda gratuïta en relació amb el contracte realitzat.
21. Estratègia Local prestarà a tots els seus clients assessorament personal gratuït en temes de la seva competència professional.
22. Els consultors assumiran les complicacions que es puguin produir en els contractes, excepte en el cas que existeixi un acord exprés en contra i sense més limitació que el principi de bona fe.
23. Estratègia Local només exigirà el pagament de les seves factures en cas de realització efectiva dels treballs contractats i del compliment dels estàndards de l’empresa en matèria de qualitat.

SOBRE EL COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC

24. L’acceptació per escrit d’aquest Codi Ètic és condició prèvia per integrar-se a l’equip de consultors d’Estratègia Local.
25. Estratègia Local es fa responsable del compliment del Codi Ètic. Els seus clients tenen dret a considerar-lo com una clàusula contractual i a exigir-ne el compliment o responsabilitat per l’incompliment a la pròpia empresa. També tenen dret, en cas de no arribar-se a un acord, d'exigir les accions legals que corresponguin.
26. L’incompliment del Codi Ètic per part d’un consultor comportarà unes sancions que en funció de la seva gravetat seran: l’advertiment públic en presència de l’equip, la separació del projecte, la separació del client, la suspensió temporal del contracte i la rescissió del contracte.
27. La funció sancionadora correspon al Director d’Estratègia Local.
28. Correspon al Comitè de Direcció d’Estratègia Local modificar o ampliar aquest Codi Ètic, com també emetre criteris complementaris per a situacions no previstes i respondre a les qüestions d’interpretació del Codi que se li plantegin.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522