Altres organismes

 • Agència Espanyola de Cooperació Internacional
 • Agrupació Escolar Catalana - AEC
 • Alboan-JRS - ONG Fundació per al Desenvolupament
 • Associació Espanyola d'Assessors Fiscals
 • Associació de Municipalitats d'Hondures - AMHON
 • Associació Navarra d'Informàtica Municipal, S.A.
 • Associació Sindical de Funcionaris amb Habilitació Nacional - ASFHAN
 • Associació de Municipis Bascs - EUDEL
 • Cambres de Comerç d’Alacant, Alcoi i Orihuela - Universitat d'Alacant
 • Centre d'Estudis Municipalistas i de Cooperació Internacional - CEMCI
 • CC-OO.
 • Col.legi de Secretaris Municipals d'Àlaba
 • Consorci Mungialde de Serveis Socials
 • Consorci de Turisme de Berguedà
 • Dones per la Llibertat i Democràcia
 • Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
 • Escola d'Estiu de la Universitat del País Basc
 • Escola de Govern i Gestió Pública de Guatemala
 • Escola de les Administracions Públiques de Caixanova
 • Escola de Formació i Innovacio de l'Administracio Pública de Murcia - EFIAP
 • Escola Ginebró
 • Escola Municipal de Formació - Ajt. de Palma
 • Euskalit
 • Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears - FELIB
 • Federació Espanyola de Municipis i Províncies - FEMP
 • Federació Gallega de Municipis i Províncies - FEGAMP
 • Federació de Municipis de Cantàbria
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Fundació Aula d'Alts Estudis
 • Fundació Cánovas del Castillo
 • Fundació Catalunya Oberta
 • Fundació de Desenvolupament Municipal de Centre-Amèrica (FUNDEMUCA)
 • Gestió Tributaria Territorial, S.A.
 • Hospital Son Dureta
 • Ihobe - Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern Basc
 • Institut de Ciències Polítiques i Socials de Barcelona
 • Institut Municipal d'Educació de Barcelona - IMEB
 • Institut Municipal de Formació i Foment - IMFOF Ajt. de Palma
 • Institut Municipal de Promoció Econòmica - Ajt. de Vic
 • Institut Nacional d'Administració Pública
 • Mancomunitat La Plana
 • Mancomunitat Sasieta de Municipis
 • Organisme Autònom de Gestió Económica i Recaptació - OAGER Ajt. de Salamanca
 • Organisme Autònom Serantes Kultur Areota
 • Parlament de les Illes Balears
 • Parlament de Catalunya
 • Sosietat Mixta per a la Promoció del Turisme de Valladolid
 • SUMA Gestió Tributaria
 • Tresoreria General de la Seguretat Social
 • U.G.T.
 • Unió Iberoamericana de Municipalistes
 • Visesa, Viviendas y Suelo de Euskadi, SA
 • Viviendas Sociales de Euskadi, SA
 • Xarxa Audiovisual Local, SL


c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522